55.

Usmievajúc sa dotýkate
    hlavy nemožného.
Pozorne cítite
    srdce nemožného.
Mocne premieňate
    život nemožného
    na život určite praktického.