Patríš Bohu

Pred stopäťdesiatimi rokmi bol v Indii jeden duchovný Majster, ktorý na začiatku každého roka urobil rozhodnutie, ako bude zaobchádzať so svojimi žiakmi. Takto každý rok mohol vyskúšať iný postup, ako urýchliť pokrok svojich žiakov. Svoje rozhodnutie dodržiaval po celý rok. Raz na Nový rok Majster oznámil, že toto bude rok sebaprekonávania. Mal veľmi inšpirujúci prejav o prekonávaní hraníc:

„Nový rok znamená novú nádej, nové odhodlanie, novú realizáciu, novú manifestáciu. Každý rok môžeme mať novú nádej, nové odhodlanie, novú realizáciu a novú manifestáciu, ale nanešťastie to tak zvyčajne nie je. Takže aspoň raz za rok by sme mali nájsť vnútornú odvahu a priniesť do popredia nové dosiahnutia, novú realitu. Keďže je to tak, chcem povedať, že dnes získavame zlatú príležitosť nielen prekročiť svoje obmedzenia, ale ich aj premeniť. Keď ašpirujeme, nakoniec prekročíme svoje dosiahnutia. Keď prekročíme svoje dosiahnutia, prekročíme aj svoje obmedzenia. Každú sekundu môžeme niečo dosiahnuť a prekročiť, a kým prekračujeme sami seba, naše obmedzenia môžu byť tiež ľahko premenené. Takto postupne spoznávame viac a viac zo svojej božskej reality.“

Po tomto prejave Majster požiadal svojich žiakov, aby k nemu po jednom prišli po duchovné požehnanie. Keď ich požehnal, jeden z Majstrových blízkych žiakov sa spýtal: „Majstre, môžeš povedať každému z nás individuálne, aké obmedzenia by sme mali prekonať?“

Majster odvetil: „Moje duchovné deti, máme iba jedno obmedzenie a to obmedzenie je pocit, že Boh patrí niekomu inému a nie nám. Naučili sme sa: „Boh patrí jemu, nadŕža jemu, nie mne.“ To je naše jediné obmedzenie. Keď máme takýto postoj, cítime, že my sami sme tým najneužitočnejším obmedzením. Ale teraz sa pokúsme cítiť, že Boh patrí iným, ale tak isto patrí aj nám. Každý človek musí mať vieru, že nakoniec pocíti trvalú Prítomnosť Boha. Keď máme tento pocit, všetky naše obmedzenia sa dajú prekonať. Takže odteraz, prosím, všetci cíťte, že Boh patrí vám. Ak prehlásite Boha za svojho najvlastnejšieho, nemôžu tu byť žiadne obmedzenia.“

Zrazu sa jeden mladík postavil. „Majstre, čo mám robiť? Som tvojím žiakom už desať rokov, ale stále cítim, že som samé obmedzenie.“

„Predovšetkým,“ povedal Majster, „je nesprávne, ak cítiš, že si bezcenným žiakom alebo že si mojím najhorším žiakom. Takéto pocity nie sú dobré. Sú dva spôsoby ako sa zničiť. Jeden spôsob je cítiť, že sme veľkí, veľmi veľkí, ďaleko najlepší( každý je nám podradený. Toto je jeden druh ega, je to prílišné zdôrazňovanie seba samého. Iný spôsob, ako sa zničiť, je cítiť, že sme beznádejní, že sme zbytoční, každý je oveľa vyššie než my. Ak cítime, že nestojíme za nič, dáva nám to určité jemné potešenie. Ak cítime, že každý je pri našich nohách, že sme ďaleko presiahli všetkých, tiež získame určité potešenie. Ego sa prejavuje týmito dvomi spôsobmi. Jedným spôsobom povzbudzujeme svoje sebazdôrazňovanie a tým druhým spôsobom ochudobňujeme svoje sny a skutočnosť. Obidva spôsoby sú zlé. “

„Potom ako by som to mal cítiť, Majstre?“ spýtal sa chlapec.

„Pozitívny prístup je: „Som Božím synom. Je na mne, aby som Ho potešil Jeho vlastným spôsobom a je na Ňom, aby prejavil Svoju Skutočnosť vo mne a cezo mňa. Ak máš takýto postoj, potom nikdy nebudeš mať pocit menejcennosti a nikdy si nebudeš myslieť, že si mojím najhorším žiakom. Kto je najlepší? Kto je najhorší? Len Boh sám to vie. Ale tým, že budeš mať pocit, že si ďaleko najlepší alebo najhorší, nezískaš nič. Ak zväčšuješ svoje ego, potom robíš niečo zlé. A ak úmyselne ubíjaš svoju vlastnú realitu, tiež robíš niečo zlé.“

„Ach, Majstre, “ povedal ten chlapec, „máš stovky žiakov, a tak nie je ľahké cítiť, že som tvojím vybraným žiakom.“

„Odteraz,“ povedal Majster, „prosím, cíť, že si Božím synom a že zo všetkých miliónov a miliárd ľudí na zemi si bol práve ty prebudený. Nasleduješ našu cestu. Keď niekto nasleduje duchovnú cestu, znamená to, že je nanajvýš vybraný. Pocit bezcennosti tu neplatí. Vy všetci nasledujete našu cestu. Ste vybranými žiakmi pre našu cestu. A pre vás je naša cesta tou, ktorá vás má doviesť k Bohu.“

Sri Chinmoy, Galaxia svätých, Sri Chinmoy Centre, 2001