Byť božsky veľký13

Byť božsky veľký znamená slúžiť. Byť nanajvýš dobrý znamená milovať. Byť večne dokonalý znamená bezsenne vnútorne plakať. Byť spokojný Božím vlastným Spôsobom znamená stať sa vedome a trvale srdcom zaplaveným vďačnosťou.

Ľudské vo mne sníva o veľkosti. Božské vo mne túži po dobrote. Ašpirujúci a stúpajúci Boh vo mne dychtí po dokonalosti. Milujúci a prejavujúci sa Boh vo mne plače po spokojnosti.

Prajem si, aby som sa stal nanajvýš blízkym a celoživotným priateľom veľkosti, dobroty, dokonalosti a spokojnosti, pretože cez nich sa bude môj Milovaný Najvyšší usmievať Svojím večným Úsmevom a tancovať Svoj nesmrteľný Tanec vo mne a pre mňa. Nech naše priateľstvo teší nielen ľudské a božské vo vnútri nás, ale nech teší a napĺňa aj nášho Milovaného Najvyššieho hlboko vo vnútri nás.


EA 63. 18. júla 1977, 12:35 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica, New York.