Sri Chinmoy, v hinduistickej tradícií sa hovorí o tom, že átman je totožný s Brahman, individuálna duša je totožná s univerzálnou Dušou. Ježiš Kristus kedysi povedal: „Ja a môj Otec sme jedným.“ Sú tieto dva výroky, pochádzajúce z dvoch rôznych duchovných tradícií, z duchovného pohľadu jedno a to isté?

Je to ten istý výrok. Átman a Paramátman, individuálna duša a najvyššie Ja. Boh pri prejavení zostupuje a berie si podobu individuálnej duše, átman. Individuálna duša potom v procese svojho vývoja dosahuje Najvyššie Ja, Paramátman, a stáva sa ním. Aby sa však Boh naplnil v materiálnom svete integrálne a úplne, potrebuje individuálnu dušu.

Tieto výroky sú rovnaké. Keď Kristus povedal: „Ja a môj Otec sme jedným,“ bolo to ako keby povedal, že átman a Paramátman sú jedným. Preto v Indii hovoríme: Átman viddhi – „Poznaj sám seba.“ Ak spoznáte sami seba, spoznáte Boha, pretože v podstate medzi vami a Bohom nie je žiadny rozdiel. Sebarealizácia je realizácia Boha a realizácia Boha je sebarealizácia. Z tohto dôvodu v Indii tiež hovoríme Soham asmi – „Ja som On,“ a Aham Brahma – „Ja som Brahman.“ V rovnakom duchu, všetky ezoterické tradície vždy tvrdili, že pravé poznanie získame hľadaním vo vnútri. Preto Ježiš povedal: „Kráľovstvo Nebeské je vo vnútri vás.“

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971