Otázka: Prečo Boh vložil dušu do tela? Chcel potrestať duše, ktoré boli zlé?

Sri Chinmoy: Boh neposlal dušu do tela, aby ju potrestal. To my máme radšej nevedomosť ako svetlo. Keď hovorím „my“, mám na mysli nevedomé telo, nie dušu. Toto nevedomé a neašpirujúce fyzické telo je v temnote a má rado temnotu. Ak milujeme nevedomosť a temnotu viac než svetlo, potom sa samozrejme budeme hádať a bojovať. Nie je to tak, že by Boh priviedol naše duše na svet, aby ich zničil alebo potrestal.

Keď duša vstúpi do tela, buďte si istí, že doň vstupuje aj Boh. Duša je vedomou časťou Boha Všemocného, Vševedúceho a Všadeprítomného. S určitosťou môžeme povedať, že duša je vedomým predstaviteľom Boha. Má schopnosť kedykoľvek komunikovať s Najvyšším, s Ab-solútnom, a má povolenie od Najvyššieho hrať svoju úlohu na Zemi.

Pôvodný Boží zámer zjednotiť dušu a telo je veľmi jasný. Telo je svätyňa a duša je božstvo. Telo je pevnosť, duchovný chrám, a vo vnútri tela prebýva duša. Duša je záplava svetla a táto záplava svetla nakoniec osvieti nevedomosť, ktorou je fyzické telo zaplavené. Keď ašpirujeme, keď sa ponoríme hlboko do svojho vnútra, skutočne v duši vidíme fyzickú existenciu, fyzické telo. Duša je v kontakte s Najvyšším, Absolútnym, Všetko prestupujúcim, ale fyzické práve teraz nie je. Fyzické je obmedzené, veľmi obmedzené. Keď zostávame v obmedzenom vedo-mí, máme pocit, že duša je v tele a že je veľmi malá. Niektorí hovoria, že je veľká ako palec. Naše písma hovoria, že je menšia než najmenšia a zároveň väčšia než najväčšia. Existuje mno-ho rôznych spôsobov, ako chápať dušu. Na základe našej jednoty s najvyššou Pravdou môže-me dušu vidieť s formou a zároveň v stave bez formy.

Zmyslom zjednotenia duše a tela je naplniť vnútro aj vonkajšok. Vnútro je duša a vonkajšok je telo. Ak neexistuje vnútro, potom bude vonkajšok konať slepo. A na druhej strane, bez von-kajška bude vnútro slabé. Vôbec nebude môcť fungovať. Takže Božím zámerom zjednotenia duše a tela je božsky sa tešiť vo vnútri aj navonok. Inak nikdy nebude dokonalý, pretože do-konalosť je vo vnútri aj vonku.