Otázka: Je naša duša ako nepatrné zrnko prachu, ktoré sa po mnohých životoch vráti späť k Najvyššiemu a stane sa Jeho súčasťou?

Sri Chinmoy: V prvom rade, naša duša nie je ako prach. Naša duša má nekonečný potenciál, a tento neko-nečný potenciál sa musí prejaviť tu na Zemi. Duša prišla od Najvyššieho, aby Ho prejavila. Čím viac duša prejaví Pravdu alebo Božskosť, tým väčšie je dosiahnutie pre dušu aj pre Naj-vyššieho. Každá duša je predstaviteľom Najvyššieho. Duše, ktoré si uvedomujú túto pravdu, robia rýchlejší pokrok než duše, ktoré si to neuvedomujú. Zakaždým, keď duša vstúpi do sveta prejavenia, získava dôležitú skúsenosť. Keď sa potom, po každej inkarnácii vracia späť do sveta duší, nesie si so sebou esenciu všetkých svojich zážitkov. Na svojej spiatočnej ceste za-necháva vitálny, mentálny a psychický obal. Po niekoľkých rokoch sa duša chce znova vrátiť do sveta prejavenia. Vtedy si vyberie konkrétnu rodinu alebo prostredie a ide na pohovor k Najvyššiemu. Najvyšší buď schváli alebo neschváli výber duše. Ak to Najvyšší neschváli, duša si musí vybrať znova.

Je to skutočne pravda, že duša prichádza od Najvyššieho a nakoniec sa k Nemu vráti späť. Ale pokiaľ v konkrétnej duši nenastane úplné prejavenie Najvyššieho, to znamená, kým si duša úplne neuvedomí svoje pravé Ja, bude sa znovu a znovu inkarnovať. Keď duša dosiahne reali-záciu a konečne prejaví svoju božskosť, nakoniec sa vráti k Najvyššiemu. Už nebude potrebné, aby sa vracala späť na Zem kvôli prejaveniu.