Moje zamestnanie

Moje zamestnanie je zároveň mojou radostnou zodpovednosťou i mojou dušeplnou potrebou.

Mojou jedinou zodpovednosťou je naplniť Vôľu Boha. Boh mi dal lásku potrebnú na to, aby som miloval svet. Boh mi dal múdrosť potrebnú na to, aby som sa stal svetom. Boh mi dal odovzdanosť potrebnú na to, aby som Ho poslúchal v noci konečného a vo svetle nekonečného.

Mojou jedinou nevyhnutnou potrebou je splniť všetky sľuby, ktoré dal Boh svetu. Boh sľúbil štyri veci: zdokonalenie ľudskej podstaty, zničenie ľudskej smrti, zduchovnenie ľudského tela a prejavenie Jeho vlastnej realizácie na zemi.

Môj Boh ma do ničoho nenúti, ale dôverne mi dáva pokyny, ako všetko božsky urobiť.

Moje pozemské zamestnanie je vysoko nad bahnom nevedomosti. Mojím nebeským zamestnaním je vstúpiť do dychu nevedomosti a premeniť jej samotný život.

Chcem, aby bola atmosféra môjho vonkajšieho zamestnania zaplavená Božími myšlienkami. Chcem, aby bolo vedomie môjho vnútorného zamestnania formované Božím vplyvom.

Boží tajný smäd je stelesnením zamestnania môjho ašpirujúceho života. Boží posvätný hlad je realizáciou zamestnania mojej napĺňajúcej duše.

Mojím vnútorným zamestnaním je ticho. Mojím vonkajším zamestnaním je odovzdanie. Vo svojom tichu vidím Boha – večný dar. Vo svojom odovzdaní sa stávam Bohom – nekonečným darom.

Myslím na Boha. To je povinnosť, ktorá ma robí nesmrteľným. Boh myslí na mňa. To je povinnosť, ktorú si zvolil On sám.

Sri Chinmoy, Piesne duše, TEMON, Bratislava, 1993