Nie pocit dôležitosti, ale vnútorná jednota

Raz popoludní požiadal duchovný Majster jedného zo svojich nových žiakov, aby zavesil obraz vo vstupnej hale jeho centra. Majster ukázal na jedno miesto na stene a povedal tomu žiakovi: „Prosím, zatlč sem klinec.“ Prirodzene, ten nový žiak bol veľmi šťastný, že ho Majster požiadal, aby to urobil. S nadšením zobral kladivo a začal zatĺkať klinec. Robil svoju úlohu oduševnele a oddane, bez toho, že by sa predvádzal, hoci Majster požiadal práve jeho a nablízku bolo veľa žiakov, ktorí ho pozorovali.

Stalo sa, že jeden človek, ktorého Majster považoval za zlého žiaka, sa rozprával s niekoľkými svojimi priateľmi na druhom konci haly. Keď videl, čo sa stalo, tento zlý žiak okamžite pocítil žiarlivosť. Povedal si: „Ach, Majster sa oňho stará viac než o mňa, preto požiadal jeho, aby zatĺkol ten klinec.“

O niekoľko minút neskôr Majster zdvorilo požiadal toho nového žiaka, aby pozametal dlážku v kuchyni. Ten druhý žiak opäť zomieral od žiarlivosti, pretože Majster požiadal toho nového žiaka a nie jeho. „Ach, Majster požiadal jeho, aby to urobil,“ povedal ten nešťastný žiak. „Je to len práca v kuchyni, ale ja vnútorne zomieram, pretože som nedostal takúto príležitosť.“

Jeden z Majstrových najlepších žiakov, ktorý bol Majstrovi skutočne oddaný a odovzdaný, sedel neďaleko v meditačnej miestnosti. Povedal si. „Som Majstrovi taký vďačný, že požiadal toho žiaka a nie mňa, aby zatĺkol klinec a pozametal dlážku. Dal mi teraz príležitosť meditovať. Môžem pokračovať v meditácii. Naozaj cítim, že Majster to robí pre moje dobro.“

Ďalší dobrý Majstrov žiak tiež pozoroval tú situáciu. Nebol v meditatívnej nálade a v skutočnosti bol v depresii. Tento žiak si povedal: „Ach, som rád, že to vidím. Viem, že Majster robí všetko pre moje dobro. Dnes nemám dobrú náladu a keby ma Majster požiadal, aby som zatĺkol klinec alebo pozametal dlážku, len by som sa predvádzal. Ukazoval by som svoju pýchu a márnivosť a všetky svoje ostatné nebožské vlastnosti. Som Majstrovi taký vďačný, že mi odpustil, nepriviedol ma do popredia a neodhalil moju nevedomosť. Dnes mi nedal príležitosť, aby som sa ukazoval.“

Majster si okultne prečítal myšlienky tých troch žiakov. Bol veľmi hrdý na svojich dvoch dobrých žiakov a veľmi nespokojný s reakciou toho zlého žiaka. Rozhodol sa povedať všetkým prítomným žiakom, aký má byť správny vnútorný postoj voči nesebeckej službe. Zavolal ich do meditačnej miestnosti a povedal: „Takzvaná nesebecká služba spôsobuje problémy v mojom ašráme. Nepoužijem slovo ,ego’, ale ,dôležitosť‘. Je to náš pocit dôležitosti, ktorý spôsobuje také problémy.“

„Dobrý žiak nájde v Majstrovom rozhodnutí vždy niečo dobré. Pomyslí si, že je to pre jeho vlastné dobro, ak Majster požiada niekoho iného, aby niečo urobil. Ak má zlú náladu, dokonca aj vtedy je vďačný, že Majster neodhalil jeho nevedomosť. A keď má dobrú náladu, potom cíti, že Majster mu dal príležitosť meditovať a ísť hlboko dovnútra a urobiť niečo vo vnútornom svete. Dobrý žiak bude vždy vedieť a cítiť: „Majster mi dá všetko, čo je pre mňa dobré a čokoľvek je dobré pre iných, Majster mi to dá( a tak to musí byť najlepšie aj pre mňa.“ Ale zlý žiak nikdy nebude uvažovať takto božsky. Vždy bude cítiť, že Majstrovi záleží na druhých omnoho viac ako na ňom. Ak budete stále mať taký božský postoj ako ten dobrý žiak, potom sa vždy budete môcť zachrániť pred útokom žiarlivosti, čo nie je nič iné, ako nevedomosť.“

Ten zlý žiak vnútorne cítil, že si Majster prečítal jeho myšlienky. Ale navonok povedal: „Majstre, prosím, vysvetli nám, čo tým myslíš.“

Majster sa chvíľu pozeral na toho žiaka a potom povedal: „Keď niekoho požiadam, aby niečo urobil, ak si zlý žiak, okamžite si povieš: „Ach, Majster požiadal jeho, to znamená, že mu záleží iba na ňom.“ Vtedy je celý tvoj svet stratený, pretože som požiadal niekoho iného a nie teba. Ale ak si dobrý žiak, potom okamžite povieš: „Som Majstrovi taký vďačný, pretože mi dovolil meditovať a ísť hlboko dovnútra, aby som sa mohol tešiť z nekonečného Mieru, Svetla a Blaženosti.“ Toto je absolútne správny pohľad, božský pohľad. A teraz sa pozri, či dokážeš zmeniť svoj postoj a zachrániť sa.“

Ten zlý žiak sa cítil zahanbený, že Majster otvorene odhalil jeho nesprávny postoj. Majster pokračoval: „Opäť, musíte ísť o jeden krok ďalej a povedať: „Ak ma Majster požiada, aby som okamžite zatĺkol klinec alebo pozametal kuchyňu, potom vykonám tú úlohu s rovnakou radosťou, pretože pre mňa sú meditácia a zametanie dlážky rovnako dôležité. Ale práve teraz ma o jednu z  tých vecí požiadali a o tú druhú vec nie. Som šťastný, že môžem urobiť niečo pre Majstra. Ak zostanem v nevedomosti a dovolím žiarlivosti, aby ma napadla, potom nikdy nebudem smieť zametať dlážku alebo zatĺkať klinec a nebudem môcť ani dobre meditovať.“ Dobrí žiaci vždy pripíšu dobrý motív všetkému, o čo ich požiadali, a zlí žiaci vždy nájdu za Majstrovou požiadavkou zlý motív. Ak hráš úlohu dobrého žiaka, potom sa okamžite vyrieši nielen tvoj problém, ale aj Boží problém, problém dávnej ľudskej nevedomosti.“

Majster sa odmlčal. „Poviem ti ešte jednu vec a potom skončím svoju kázeň. Keď do rodiny pribudne nový člen, keď sa narodí dieťa a jeho starší bratia a sestry nie sú dobrí, potom budú naňho veľmi žiarliví. Cítia, že predtým im rodičia venovali veľa pozornosti, ale teraz sa všetka pozornosť venuje tomu malému dieťaťu a nie im. Ak sú naozaj dobrí a božskí, potom budú šťastní, že majú v rodine nové dieťa, malého brata. Budú cítiť: ,Teraz nás je v rodine o jedného viacej. Ak budeme mať so susedmi nejaké hádky alebo konflikty, náš malý brat bude môcť za nás bojovať, keď vyrastie. S ním budeme silnejší, než sme teraz.‘ Taký bude ich postoj!“

„Majstre,“ povedal ten zlý žiak veľmi úprimne, „prosím, povedz nám, ako máme aplikovať túto filozofiu vo svojom duchovnom živote.“

Majster povedal: „Tá susedná rodina je nevedomosť. Vidíte, že naša duchovná rodina sa rozrastá. Ak budete mať taký postoj, že každý nový žiak je skutočným členom vašej rodiny a nie hrozbou, potom naša rodina bude silnejšia. A vy budete môcť mocnejšie bojovať proti nepriateľovi, ktorý je hneď vedľa vás: proti nevedomosti. Vždy sa snažte cítiť, že prijatím nových žiakov sa zväčšuje počet vašich bojovníkov proti nevedomosti. Ak pocítite k novému žiakovi sympatiu a lásku, potom ten človek bude váš a sila na vašom konci lana sa bude stále zväčšovať. Tá druhá strana, nevedomosť, sa prirodzene bude musieť vzdať. Tak buďte vďační novým žiakom za to, že sa pridali na vašu stranu lana. Tak získavate viacej sily, viacej príležitostí poraziť nevedomosť.“

„Majstre,“ povedal ten žiak, „tvoje Svetlo Osvietenia nám všetko veľmi dobre objasnilo. Odteraz už žiadny pocit dôležitosti, žiadna žiarlivosť, len vnútorná sympatia a láska k ostatným žiakom. Skúsime to a s tvojím Svetlom sa nám to určite podarí.“

Sri Chinmoy, Galaxia svätých, Sri Chinmoy Centre, 2001