Istota1

Istota je život. Neistota je smrť. Keď si je niekto vo svojom živote istý, vidí vo vnútri sekundy hodinu. Keď je niekto vo svojom živote neistý, nevidí ani sekundu vo vnútri hodiny.

Ľudia, ktorí majú istotu, sa neusmievajú preto, že niečo majú, ale preto, že niečím sú. Ľudia, ktorí majú istotu, patria k neustále sa prekonávajúcej tvorivej sile. Neistí ľudia sa nevedome a žalostne priatelia so sebapochybnosťami, čo je najhorší možný jed. Ak sa raz spriatelia so sebapochybnosťami, potom sú nútení priateliť sa s niečím iným, a tým je sebazničenie.

Ak si je niekto istý, chráni si to, čo má a čím je. To, čo má, je jednoduchosť, úprimnosť, vyrovnanosť, čistota a mnoho iných božských vlastností. Tieto božské vlastnosti si musíme chrániť. Keď si je niekto istý, len vtedy si ich dokáže ochrániť. Keď sú božské vlastnosti dobre chránené, môžu veľmi uspokojivo hrať svoju vlastnú úlohu vo fyzickom, vitálnom a mentálnom vedomí.

Istota je pocta, ktorú niekto dáva a niekto dostáva. Keď sa niekto stane členom strážnej služby, slúži svojmu nadriadenému.

Nadriadený je poctený, pretože ho ostatní ochraňujú. Bezpečnostný strážca preukazuje nadriadenému najväčší rešpekt, lásku a úctu, preto si svet môže myslieť, že pocteným je len nadriadený. Ale rád by som povedal, že je to vzájomná pocta.

Tu sme vo verejnom parku a všade naokolo sú nebožskí ľudia. Sedím tu a vy sedíte okolo mňa so zopnutými rukami. Svojou ašpiráciou a oddanosťou ma ochraňujete pred zlými silami. Chránite ma, preto mi preukazujete úctu. Prejavujete mi svoju úctu, to je pravda, ale ja vám ju prejavujem tiež. Zo 140 ľudí som požiadal vás, aby ste sem prišli.

To isté platí, keď sa modlíme k Bohu. Myslíme si, že vzdávame Bohu úctu. Je pravda, že Mu vzdávame úctu, ale Boh nás už poctil tým, že si nás vybral za Svoje Nástroje. My vzdávame úctu Jemu svojou ašpiráciou a oddanosťou. Ale aj Boh poctil nás tým, že nás prijal. Keď Mu slúžime, milujeme Ho a plačeme k Nemu, vtedy Mu vzdávame poctu. Ale je to On, kto nám dal príležitosť slúžiť Mu a ašpirovať na Neho.

Preto, keď bezpečnostný strážca pomáha alebo chráni nadriadeného hocijakým spôsobom, nie je vôbec podriadený. Preukazuje úctu a dostáva sa mu pocty.

Boh nám dal schopnosť, ašpiráciu modliť sa k Nemu a meditovať na Neho. Tým, že sa modlíme a meditujeme, vzdávame Mu úctu. A zase tým, že si nás vybral za Svoje vybrané nástroje, On vzdáva poctu nám. Keď Mu dáme svoju istotu, dostaneme naspäť Jeho Istotu. Tým, že uctievame Boha modlitbou a meditáciou, vzdávame poctu tiež sami sebe.

Boh je v nás vždy istý, pretože sníva v nás a cez nás. On je večný Strom Života; my sme Jeho rozvetvené konáre. Neuvedomujeme si svoju vlastnú skutočnosť; neuvedomujeme si, že sme neoddeliteľnou súčasťou tohto Stromu Života, ktorým je Boh. Preto sme neistí. Avšak prostredníctvom modlitby a meditácie si uvedomíme, že konáre, listy a kvety sú súčasťou Stromu samotného. Keď si toto uvedomíme, staneme sa istými v Zdroji a istými v prúde. Keď si prúd uvedomí svoj absolútny Zdroj, stane sa istým. Zdroj je vždy istý v prúde, pretože Zdroj vie, že jeho vlastné schopnosti sú neobmedzené.


  1. EA 5. 2. júla 1977, 16:38 — Bethpage State Park, Long Island, New York.