Si duchovný24

Si duchovný. To znamená, že máš len málo túžob, veľmi, veľmi málo túžob. Jedného dňa sa dostaneš do bodu, keď budeš mať len jedinú túžbu: Boha. Realizácia Boha bude tvojou jedinou túžbou. Zostane ti len jedna túžba, a tá bude naplnená Bohom Samotným s najhlbšou Láskou, Radosťou a Pýchou.

Si duchovný. To znamená, že si úprimný. Sú dva druhy úprimnosti. Jedným je ľudská úprimnosť, úprimnosť mysle. Druhým je božská úprimnosť, úprimnosť srdca. Ľudská úprimnosť, o ktorej hovoríš, pochádza od najrozvinutejšieho člena tvojej ľudskej rodiny, mysle. Myseľ ti hovorí, že toto je úprimnosť a tamto je neúprimnosť. Myseľ ťa inšpiruje alebo ti prikazuje, aby si povedal správnu vec, úprimnú vec. Ale jestvuje tiež niečo, čo sa nazýva úprimnosť srdca. Úprimnosť srdca je odlišná. Úprimnosť srdca je jednota s Vôľou Najvyššieho. Myseľ je niekedy úprimná, ale iba vtedy, keď môže získať z úprimnosti nejaký úžitok alebo prospech. Niekedy je myseľ úprimná, pretože cíti vnútorné nutkanie; cíti vnútornú povinnosť. Ale v úprimnosti srdca, čo je jednota s Vôľou Najvyššieho, je vnútorný, zvláštny zmysel, ktorý ľudská myseľ nedokáže pochopiť. Ak si duchovný, budeš napokon pripravený zjednotiť svoju vôľu s Vôľou Najvyššieho. Tvojím cieľom je tento druh úprimnosti.

Si duchovný. To znamená, že si pokorný. Pokora v tomto prípade znamená prijať bremeno sveta podľa svojich schopností. Boh je samá Pokora. Prijal celú ťarchu sveta za Svoj vlastný osud. Ty tiež prijímaš bremeno okolo seba podľa svojich obmedzených schopností. Si ako strom. Strom nesie listy, kvety, plody a tak ďalej. Ty tiež dokážeš niesť bremeno sveta okolo seba na svojej hlave a pleciach. To je tvoja pokora.

Si duchovný. To znamená, že si si istý. Istota znamená, že v sebe cítiš živú Prítomnosť Boha a cítiš svoju živú prítomnosť v Bohu. A tiež si hovoríš, že si pre Boha a Boh je pre teba. Keď si hovoríš, že Boh je pre teba a ty si pre Boha, a keď cítiš svoju prítomnosť v Bohu a Božiu Prítomnosť v sebe, to je tvoja istota.

Si duchovný. To znamená, že si čistý. O aký druh čistoty sa snažíš? Snažíš sa dosiahnuť čistotu, ktorá uspokojí Boha a udrží Ho vo tvojom srdci, vo tvojej mysli, vo tvojom vitáli a vo tvojom tele. Všetka nečistota ťa opustí, keď Boh začne žiť v izbe tvojho tela, v izbe tvojho vitálu, v izbe tvojej mysle a v izbe tvojho srdca. Ak dokážeš cítiť, že v tebe žije Boh, len vtedy si môžeš rozvinúť skutočnú čistotu.

Si duchovný. To znamená, že si božský. Najskôr tvoja božskosť povie, že medzi tebou a Bohom neexistuje žiadna nezdolná stena. Hľadíš na Boha a Boh hľadí na teba. Vďaka svojej božskosti budeš cítiť, že sa na seba pozerajú dvaja Bohovia a rozprávajú sa. Ale napokon s Bohom, na ktorého sa teraz pozeráš, splynieš. Uvedomíš si, že je len jeden Boh a celý svet je Jeho obrazom. Potom príde čas, keď ťa Boh požiada, aby si hral Jeho úlohu. Nechá ťa pocítiť, že ty si Bohom a On je tvojím obrazom. Potom sa schová a bude hrať úlohu vesmíru, zatiaľ čo ty budeš hrať úlohu Boha. On sa stane stvorením a ty sa staneš Stvoriteľom. Ty si Božím stvorením podľa Jeho Vízie, Misie a Potreby. Ale keď bude úplne spokojný s tvojou duchovnosťou, povie: „Syn Môj, mením hru. Ja sa stanem stvorením a ty sa staneš Stvoriteľom.“ Tak sa neoddeliteľne zjednotíš so Zdrojom, ktorý ťa počal a stvoril.


EA 24. 11. júla 1977, 8:10 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.