3.

Anjel je fontána sladkosti a hora svetla.
Sri Chinmoy, Anjeli, Sri Chinmoy Centrum, 2024