2

Ašpirácia je v jednotnom čísle.
Manifestácia v množnom.