Piesne duše

Piesne duše

Človek je nesmrteľný

Na zdokonalenie nášho ľudského života potrebujeme radosť nasej duše. Keď žijeme vo fyzickom, tak prirodzené, potrebné a nevyhnutné sú mraky túžob. Keď žijeme v duši, tak prirodzené, potrebné a nevyhnutné sú všepresahujúce plamene aspirácie.

Keď žijeme v duši, spontánne rozvíjame Boha. Jeho Mier, Blaho a Sila sa stávajú našimi vlastnými. Rozvíjame sa do duchovnej dokonalosti. Táto dokonalosť je naším božským dedičstvom v ľudskom tele a zároveň i naším nepozemským rodným právom na zemskom povrchu.

Človek v nás musí žiť pod ochrannými krídlami duše. Božské v nás musí na krídlach duše letieť a preletieť na Druhú stranu. Ľudské v nás potrebuje transformáciu — premenu. Božské v nás potrebuje manifestáciu — prejavenie sa.

Všetko očakávame od Boha. Je to to najlepšie a najmúdrejšie, čo môžeme urobiť, pretože kto iný nám môže všetko splniť — v Nebi i na Zemi? Boh je naša vnútorná Tvár, Boh je nás vonkajší Úsmev.

Boh určuje všetko v nás, cez nás a pre nás. Nedáva si žiadne podmienky a je nekonečne sebadávajúci. Jemu slúžime. Naša sebazasväcujúca služba Ho odhaľuje.

Ľudský čin je s ničím neporovnateľný zázrak.

Božský čin je Sobášom Jeho Nekonečného s Jeho Konečným.

Človek, odhaliac Boha, spozná svoju nesmrteľnosť!

Vôľa

Vôľa som ja. Vôľa je moje Ja. Moja Vôľa je absolútne a len Božia.

Aká je moja vnútorná Vôľa vo svete realizácie, taký je môj vonkajší život vo svete manifestácie.

Pochybnostiam mojej mysle sa nič nezdá reálne. Vôli môjho srdca sa všetko zdá reálne. Zvíťaziť nad pochybnosťami znamená zjednotiť sa s dychom mojej Vôle.

Nebojím sa mojich emócii a sklamaní. Moje emócie a sklamania žijú v mojej Vôli odovzdanej Bohu a tak sú i v Jeho pevnej, nezlomnej Vôli.

Keď moja vnútorná Vôľa energizuje moju vonkajšiu existenciu, rozplynú sa všetky moje trápenia a mučivé bolesti.

```

Pochybnosť chce zničiť moju myseľ.

Strach chce zabiť moje srdce.

Nevedomosť chce zahaliť moju dušu.

Aspirácia chce osvietiť môj život.

Odovzdanie chce naplniť môj život.

Vôľa chce urobiť môj život nesmrteľným.

``` Moja pozemská Vôľa má vždy začiatok a koniec. Moja Nebeská Vôľa nemá začiatku ani konca. Vždy bola a vždy bude rovnaká. Moja Vôľa je Večným Príbytkom Pravdy, postaveným na skale Božskej predstavy a Božskej skutočnosti.

Moja duša

Ó, Duša, ja som tvoje telo. Mám dnes tridsaťšesť rokov. Prajem si učiť sa od teba.

„Konaj dobro.“

Ó, Duša, ja som tvoj vitál. Mám devätnásť rokov. Chcem sa učiť od teba.

„Buď dobrý.“

Ó, Duša, ja som tvoja myseľ. Mám šesťdesiat rokov. Potrebujem sa učiť od teba.

„Rozumej dobre.“

Ó, Duša, ja som tvoje srdce. Mám štyri roky. Povedz mi, prosím, tajomstvo.

„Zostaň dobré.“

Ó, Duša, znovu ja, tvoje telo. Čo robíš s tvojou bezhraničnou Láskou?

„Moju bezhraničnú Lásku rozširujem do neustále sa rozpínajúcich obzorov.“

Ó, Duša, znovu ja, tvoj vitál. Čo robíš s tvojím Nekonečným Mierom?

„Mojím Nekonečným Mierom napĺňam obrovské rozmery Minulosti, Prítomnosti a Budúcnosti.“

Ó, Duša, znovu ja, tvoja myseľ. Čo robíš s tvojou Predstavou všetranscendujúcej Druhej strany?

„Mojou Predstavou všetranscendujúcej Druhej strany vystieľam Zlaté hniezdo mojej Nekonečnej Skutočnosti.“

Ó, Duša, ešte raz tvoje srdce. Povedz mi, prosím, tvoje absolútne tajomstvo.

„Žijem pre Najvyššieho a len pre Neho. To je moje Absolútne Tajomstvo.“

Moje telo

Ó, moje telo, ty si dar od Najvyššieho. Nevyčerpateľné možnosti más hlboko v sebe. Neporozumieť tebe, znamená neporozumieť vyvolenému nástroju Boha.

Nechceš, nesmieš a nedokážeš si svojou fyzickou silou podmaniť diaľavy sveta. Ponúkni svoje rastúce srdce srdciam ďaleko i blízko. Ponúkni svoju žiariacu dušu dušiam okolo, dole, hore. Iba potom sa staneš podmaniteľom a vlastníkom celého Božieho vesmíru.

Ó, moje telo, vzývaj svoju dušu, aby ťa vždy viedla. Vzývaj! Nikdy ťa nebude trápiť monotónnosť jednotvárneho života. Tvoje neprestajné napredovanie bude mať bleskovú rýchlosť... hore k Najvyššiemu, dovnútra k Najvnútornejšiemu, dopredu k Najvzdialenejšiemu.

Spievaj, spievaj pieseň Blaha v Nesmrteľnosti! Dýchaj, vdychuj dych Vedomia v Nesmrteľnosti! Ži, ži život Existencie v Nesmrteľnosti!

Smrť? Zomrieť nesmieš. Pretože tvoja smrť bude veľkou stratou pre ľudské a oveľa väčšou stratou pre Božské. Bojuj, ó, moje telo, bojuj s nevedomosťou až do samého konca.

Nikdy nedovoľ nevedomosti, aby ťa zahalila svojím rúchom. Tvoje namáhavé úsilie bude korunované úspechom.

Ó, telo moje, zbohom vo večnosti. Nech každý tvoj pozemský rok má trilión napĺňajúcich rokov.

Boh — Večný Snívajúci sníva cez teba, s tebou. Boh — Večná Skutočnosť žije pre teba, s tebou a v tebe.

Môj vitál

Ó, môj vitál, moja prvá voľba padla na teba. Bez tvojej dynamickej a úžasnej vnútornej túžby nemôže tu na zemi byť nič stelesnené, nič nemôže byť odhalené.

Ó, môj vitál, keď hlboko zaspíš, moju vonkajšiu existenciu zachváti nezomierajúca frustrácia mojej mysle. Moju vnútornú existenciu otrávi bezmocná odovzdanosť môjho tela Princovi Temnôt.

Ani najsilnejšia ľudská predstavivosť nedokáže preniknúť do tvojej hĺbky. Ani najrozsiahlejšie, najjasnejšie ľudské vedomosti nedokážu určiť tvoju šírku.

Tvojou je nezlomná odvaha, prýštiaca zo žriedla neobmedzených emócií. Nezabíjaj svoje emócie, nikdy. Vo vnútri zabité emócie, zvonka hlad po naplnení. Vo vnútri božsky nasýtené emócie, zvonka odhalený Boh — Večná Blaženosť.

Ó, môj vitál, nepoznáš žiadne Zajtra. Chceš sa narodiť, rásť a napĺňať sa hneď Dnes. S nekonečnými Požehnaniami Najvyššieho pochoduješ po ceste šera Nekonečnosti, žiary Večnosti a lesku Nesmrteľnosti.

Tvoj život je zelená farba — vždy túžiaca a vždy rastúca zelená. Tvoj dych je modrá farba — vždy sa zľutujúca a vždy transformujúca modrá.

Ó, vitál môj, v tebe je žiariaca Nádej ľudstva. S tebou je rozozvučaný Zvon Božstva.

Moja myseľ

Ó, moja myseľ, žiadna pozemská reťaz ťa nemôže spútať. Neustále lietaš. Nemôže ťa kontrolovať žiadna ľudská myšlienka. Si večne v pohybe.

Ó, moja myseľ, je pre teba ťažké uveriť v neustále napĺňanie mojej duše. A pre mňa je ťažké uveriť, že si odsúdená byť večnou obeťou nevraživých pochybnosti. Beda, zabudla si! Zabudla si zlaté tajomstvo: „Zostať v Izbe Ticha znamená otvoriť Dvere Naplnenia.“

Ó, moja myseľ, más obrovskú zodpovednosť. Musíš uspokojovať svojich nadriadených: srdce a dušu. Iba svojím horúcim obdivom budeš schopná získať si priazeň srdca. Iba svojou najhlbšou vierou budeš schopná získať si priazeň duše. Musíš tiež uspokojiť svojich podriadených: telo a vitál. Iba s tvojím čistým záujmom budeš schopná spôsobiť úsmev tela. Iba s tvojím úprimným povzbudením budeš schopná pomôcť vitálu, aby neomylne bežal k dobru a nie k pôžitku.

Ó, moja myseľ, zúfalo ťa potrebujem, či už mám prebývať v tebe, alebo ísť za teba. Vidíš a tým chrániš fyzické vo mne. Slúžiš a tým odhaľuješ spirituálne za mnou.

Ó, moja myseľ,, zavrhni svoj dlho chránený suchý rozum. Privítaj vždypanenskú vieru. Maj obnažený meč svedomia. Je ti súdené sa vyšplhať vysoko nad búrky strachu. Nezostávaj viac v pochmúrnych tieňoch smrti, ktoré si si sama vytvorila. Urob si zlaté rúcho jednoduchosti, úprimnosti a čistoty. Nedovoľ víchriciam neviery zničiť tvoj obrovský vnútorný plameň. Tvojím je šíp koncentrácie. Tvojou je pôda bleskovej intuície. Tvojím je nedozierny mier.

Hľa, Najvyšší! On ťa korunuje, ó, myseľ moja, s vavrínom Jeho nekonečnej Milosti.

Moje srdce

Ó, moje srdce, som na teba božsky pyšný. Nemáš hanebnú a zahanbujúcu chorobu — utrápenosť! Nikdy nepiješ smrteľný jed — pochybnosti! Nič nemôže by jednoduchšie, než tvoje čisté túžby. Nič nemôže byť spontánnejšie, než tvoje žiariace city. Nič nemôže byť napĺňajúcejšie, než tvoja nesebecká láska. Nič nemá priamejší prístup k Najvyššiemu, než tvoje vnútorné volanie.

Ó, moje srdce, tvoj nebeský deň v pozemskom dni je pre realizáciu Boha. Tvoja nesmrteľná minúta v prchavej minúte je pre stelesnenie Boha. Tvoja odhaľujúca sekunda v miznúcej sekunde je pre prejavenie Boha.

Ó, moje srdce, ostatní členovia rodiny sa boja Boha. Ty nikdy. Ich neustály strach bez svetla je neustálym ochrnutím bez života. Ostatní si vyberajú cestu životom sami. Tebe ju vyberie Boh. Oni chcú zachrániť ľudstvo s tmavou nocou ich ega. Ty si praješ slúžiť ľudstvu s najjasnejším dňom tvojho zasvätenia. Ich víťazstvo je víťazstvom nad ľudstvom. Tvoje víťazstvo je víťazstvom nad sebou.

Ó, moje srdce, ó srdce moje, ty si čln môjho života. Plavíš sa po nezmapovaných moriach nevedomosti a dosahuješ zlaté pobrežie Druhej strany.

Nie som sám, ó moje srdce, som s tvojou nahor stúpajúcou aspiráciou. Ty tiež nie si samotné. V tebe a pre teba je úprimný dych môjho života.

Tvojou je nekolísavá Vôľa a nezlyhávajúca viera v Najvyššieho. Každý lupienok lotosu, žiariaceho hlboko v tvojom vnútri, sa neustále kúpe v nektárových lúčoch Transcendentálnej Blaženosti.

Ó, sladké, sladšie, najsladšie srdce moje, ty nie si len Božie. Boh je tiež tvoj.

Človek a Boh

Človek zabúda. Boh odpúšťa. Človek zabúda na Božiu pravdu. Boh odpúšťa človeku nevedomosť.

Človek vzlieta. Boh rastie. Človek vzlieta v Bohu. Boh rastie v človeku.

Človek miluje lásku. Pretože ju nemá. Boh miluje lásku. Pretože On je samá Láska.

Človek ašpiruje. Boh inšpiruje. Človek ašpiruje — Boh zostupuje. Boh inšpiruje — človek vystupuje.

Človek plače. Božie zľutovanie letí dotknúť sa srdca človeka. Boh plače. Človek posiela správu: „Je ešte príliš skoro. Čakaj, musíš čakať.“

Človek vždy mešká s modlením sa a prijímaním. Boh nikdy nemešká s počúvaním a darovaním. Na rozhovor s Bohom má človek svoju tichú meditáciu. Boh má na rozhovor s človekom Svoje osvecujúce Blaho. Na styk s Bohom má človek svoju tichú meditáciu. Boh má na styk s človekom Svoj naliehavý Mier.

Absolútna sloboda nie je ľudským úspechom. Je požehnaním Boha. Najtmavšie otroctvo nie je božským úspechom. Je tým, čo ponúka človek.

Človek chce poznať sám seba a oslobodiť sa. Boh chce odhaliť Seba a manifestovať sa. Človek chce objaviť Nebo v najvyššej úrovni vedomia. Boh chce odkryť Nebo tu na Zemi a nikde inde.

Boh dáva človeku to, čo má On a to, čím je On — Lásku, Radosť, Mier, Blaženosť a Silu. Človek dáva Bohu to, čo nemá a to, čím nie je — sľub! Ľudský sľub! Ľudský sľub Bohu!

Vojna a mier

Človek vymýšľa vojnu. Človek objavuje mier. Vojnu vymýšľa zvonka. Mier objavuje zvnútra. Vojnu človek uvrhuje. Mier človek rozosieva. Úsmevom vojny je záplava ľudskej krvi. Úsmevom mieru je láska.

Mier je samotná pravda, ktorá si praje nadchnúť ľudstvo. Vojna je samotná faloš, ktorá chce vládnuť ľudstvu. Mier začína v duši a končí v srdci. Vojna začína v mysli a končí v tele.

Vojna zabúda na mier. Mier odpúšťa vojne. Vojna je smrť ľudského života. Mier je zrodom Božského Života. Naše vitálne vášne chcú vojnu. Naše duševné emócie túžia po mieri.

Vojna je čistá márnosť v hrozivej kopiji hlúposti. Mier je. plynúca nekonečnosť v žiariacej večnosti.

Človek vyhľadáva vojnu, keď si myslí, že svet nie je jeho. Človek pozýva vojnu, keď cíti, že si môže podmaniť svet. Človek vyhlasuje vojnu, keď sníva, že svet mu je už odovzdaný.

Človek hľadá mier, pretože jeho pozemská existencia ho zúfalo potrebuje. Človek privíta mier, pretože cíti, že iba v mieri samom sa nachádza jeho život úspechu a naplnenia. Človek rozširuje mier, pretože chce presiahnuť smrť.

Zviera v človeku bojuje proti mieru vo vonkajšom svete, vo svete konfliktných ideí. Božské v človeku bojuje proti nevedomosti vo vnútornom svete, vo svete rozpínajúcich sa ideálov.

Zviera v človeku chce bojovať v záujme vojny, vojny na zničenie spiaceho sveta. Božské v človeku chce mier v záujme mieru, mieru na nasýtenie hladného sveta.

Moja ľudská hrdosť a moja božská hrdosť

Moja ľudská hrdosť cíti, že môžem všetko urobiť. Moja božská hrdosť, hrdosť, ktorá sa odovzdala do Vôle Božej, vie, že môžem urobiť všetko, len keď ma inšpiruje, vedie a pomáha mi Najvyšší.

Moja ľudská hrdosť chce, aby mi svet rozumel, mojej láske, mojej pomoci a obeti. Moja božská hrdosť, ktorá je pocitom zjednotenia všetkého v Bohu, si neželá, aby svet porozumel mojim nesebeckým činnostiam. Cíti, že ak mi rozumie Boh a pozná moje pohnútky, potom nemôže byť väčšej odmeny.

Moja ľudská hrdosť pije horúcu vodu života... utrpení, zápasov a pochybností — bez lyžice. Výsledkom je, že sa môj jazyk veľmi popáli. Moja božská hrdosť pije tú istú horúcu vodu, avšak nekonečne väčšie množstvo, ale používa pri tom lyžicu. Takže netrpím. A touto lyžicou je Lyžica Oslobodenia, zbaveného okov nevedomosti.

Moja ľudská hrdosť sa veľa vecí bojí povedať a hanbí urobiť. Moja božská hrdosť sa nič nebojí povedať a nič sa nehanbí urobiť, pretože vie, že Boh je Vykonávateľom aj činom. Koho sa mám báť? Za čo sa mám hanbiť?

Moja ľudská hrdosť utláča ľudstvo silou získanou človekom. Moja božská hrdosť oslobodzuje ľudstvo Silou danou Bohom.

Keď poviem, že Boh je môj a ja Ho môžem použiť, ako len chcem, skrývam v sebe moju ľudskú hrdosť. Ale keď poviem, že ja som Boží a že celá moja existencia je na Jeho príkaz a pri Jeho Nohách, prechovávam v sebe Božskú hrdosť.

Materiálny svet hovorí mojej ľudskej hrdosti: „Buď zvíťazíme, alebo zlyháme a zahynieme.“ Duchovný svet hovorí mojej božskej hrdosti: „Spolu sa budeme snažiť, spolu zvíťazíme.“

Moje ticho

Moje ticho premosťuje záliv medzi úspechom a zlyhaním môjho života. Moje ticho nezveličuje moje nedostatky. Ani k nim nie je zhovievavé. Moje ticho premieňa moje nedostatky na nezlomnú silu.

Moje ticho je rastúci plameň, ktorý zohrieva môj svet zúfalstva. Moje ticho je mojím vnútorným svetlom. Žiadny problém nemôže vzdorovať riešeniu. Moje ticho nesebecky síri radosť, až k stále sa rozpínajúcim obzorom.

V mojom tichu sa stávam človekom rýdzeho charakteru, produktívnym spisovateľom, nenásytným čitateľom, tým, kto miluje božské, hlbokým inšpirátorom a triumfálnym osloboditeľom.

V mojom hlbokom tichu sa nikdy nestanem obeťou nevedomosti, najväčšej pohromy, ktorá môže postihnúť ľudskú bytosť. V mojom rastúcom tichu som presvedčený, že dokonca aj ako človek na tejto zemi budem schopný dosiahnuť výšiny, transcendentálne, božské.

Jedine moje žiariace ticho môže urýchliť môj pochod k Bohu.

Moje rozširujúce sa ticho mi umožňuje vidieť, cítiť a vlastniť uspokojenie. Viac už nemusím prehrávať s temným neuspokojením.

V aktivite a vitalite hrdo a nesprávne pociťujem, že sa budem musieť starať o celý svet. V srdci ticha si pokorne a zreteľne uvedomujem, že je to Božské vo svete, ktoré sa staralo, stará a vždy sa bude starať o celý svet.

Ticho je mojou nekončiacou prosbou. Ticho je mojou úprimnou prípravou. Ticho je mojou neohraničenou realizáciou. Ticho je nezmerným žriedlom môjho života tu na Zemi i tam v Nebi.

Čím Božie Ticho je — Večnou Pravdou.

Čomu Božie Ticho slúži — Večnému Účelu.

Čím sa Božie Ticho stáva — Nevyhnutným Naplnením.

Moja svetelná láska

Moja svetelná láska je moja duchovná Vôľa. Je v nej nekonečná sila. V mojom živote nedávam strachu žiadne miesto. Moja svetelná láska sa prejavuje vo mne a cezo mňa, aby pretvorila moje ľudské problémy na moje božské príležitosti.

Moja animálna ľudská láska je mojou neprirodzenou skúsenosťou a neistou možnosťou. Moja duchovná ľudská láska je mojou prirodzenou skúsenosťou a nevyhnutnou istotou môjho života vo Večnom Teraz.

Moja láska chvejúc sa, hovorí: „Boh je samé požehnanie.“

Božia Láska usmievajúc sa, hovorí: „Moje dieťa je samá vďačnosť.“

Láska prežiaruje život harmónie, vyjasňuje radosť vedomia a naostruje meč intuície. Láska je vždy pripravená stretnúť každú oduševnelú ľudskú požiadavku. Láska víťazí nad všetkým, čo je nepodobné Bohu. Je skutočne nadovšetko najvyššia.

Láska mi dáva moju dôležitosť v kozmickej Predstave Boha. Nikto na mňa nepamätá, okrem mojej lásky. Mojím jediným pokladom je láska. Pokladom lásky je Božie Srdce.

Láska je nezničiteľnou pravdou mojej identity ako Božieho syna, vyvoleného syna. Láska je jedinečnou kombináciou Nebeskej slobody a pozemskej disciplíny. V Nebeskej slobode je pozemská emancipácia. V pozemskej disciplíne je Nebeská manifestácia.

V žiadnom čase zrodené žiadosti nemôžu strhnúť moju svetelnú lásku. Moja svetelná láska letí ponad široko rozprestretú sieť smrti. Mojou je láska, ktorá má nezrodený pôvod a nesmrteľný koniec.

Sebaobetovanie

Ľudská bytosť má veľa božských kvalít. Ale nikdy nebola a nikdy nebude druhá tak jedinečná božská kvalita, akou je sebaobetovanie. Božím Oduševnelým Posolstvom všetkým ľuďom je sebaobetovanie. Najjasnejšie sebaobetovanie ľahko môže uľahčiť a zmenšiť najtemnejšie skúšky a stresy ľudského života.

Ten, kto je stelesnením sebaobetovania, nezlyháva v živote. Jeho je neustále víťazstvo. Jeho je spontánna vnútorná radosť. Čo má byť obetované? Životný dych človeka. Ako obetovať? S pocitom univerzálnej jednoty.

Pozvaniu od zúfalstva hovorí sebaobetovanie Nie. Pozvaniu od radosti hovorí sebaobetovanie Áno.

Keď si prajem obetovať sa, Boh ma z Nebies tajne žehná. Keď sa celá moja pozemská existencia stane obetovaním, Boh ma na zemi otvorene žehná.

Voľbou človeka je radosť. Voľbou radosti je obeť. Voľbou obete je Nič. Toto Nič je skutočne odhalením všetkého a naplnením človeka a Boha.

Človek bez obete sa chce najväčšou svojou silou zmocniť sveta. Človek obete si právom svojho úplného odovzdania sa praje, aby sa svet zmocnil jeho. Milovať život znamená obetovať božské nášho vnútra. Obetovať život znamená transformovať ľudské nášho vonkajšku.

Keď obetujem moje materiálne vlastníctvo, vidím Boha usmievajúc sa prichádzať ku mne. Keď obetujem moje odriekania, vidím Boha energicky kráčať ku mne. Keď obetujem moje duchovné výsledky, vidím Boha rýchlo bežať ku mne.

Láska oddanosť odovzdanosť

Láska je čin. Oddanosť je cvičenie. Odovzdanosť je skúsenosť.

Láska je realizácia. Oddanosť je odhalenie. Odovzdanosť je manifestácia.

Láska je zmyslom života. Oddanosť je tajomstvom života. Odovzdanosť je Cieľom života.

V mojej láske vidím Boha — Matku.

V mojej oddanosti vidím Boha — Otca.

V mojom odovzdaní vidím Boha — Matku i Boha — Otca spolu v jednom tele.

Láska bez oddanosti je absurdná. Oddanosť bez odovzdanosti je márna.

Láska s oddanosťou boli začiatkom mojej cesty. Oddanosť s odovzdanosťou sú záverom mojej cesty.

Milujem Najvyššieho, pretože pochádzam z Neho. Som oddaný Najvyššiemu, pretože si prajem ísť späť k Nemu. Odovzdávam sa Najvyššiemu, pretože On žije vo mne a ja v Ňom.

Bol čas

Bol čas, keď som sa modlil k Bohu pre všetky veci, čo som chcel. Boh ma vyslyšal a dal mi oduševnelý plač.

Bol čas, keď som sa modlil k Bohu pre všetky veci, čo som potreboval. Môj Boh ma vyslyšal a dal mi oduševnelý úsmev.

Bol čas, keď som sa modlil k Bohu iba pre Pravdu. Vyslyšal ma a dal mi oduševnelé objatie.

Bol čas, keď som sa nemodlil k Bohu pre Realizáciu, ani pre Oslobodenie, pre Nekonečnosť ani pre Večnosť, ale pre Splnenie Jeho Vôle. Môj Boh ma vyslyšal a dal mi Svoj Dych.

Bol čas, keď Boh chcel, aby som bol Jeho Túžbou. Dotkol som sa Jeho Nôh a stal som sa ňou.

Bol čas, keď Boh chcel, aby som bol Jeho Aspiráciou. Dotkol som sa Jeho Nôh a stal som sa ňou.

Bol čas, keď Boh chcel, aby som bol Jeho Realizáciou. Dotkol som sa Jeho Nôh a stal som sa ňou.

Bol čas, keď Boh chcel, aby som nebol ničím iným, než Skutočnosťou. Dotkol som sa Člnu Jeho Sna a stal som sa ňou.

Moje prijatie Boha a Božie prijatie mňa

Preč s mojou váhajúcou a pochybujúcou mysľou! Moje bezvýhradné prijatie Boha bude môcť neustále vychádzať v ústrety potrebám mojej ašpirujúcej duše.

Jeho som prijal, môjho Boha, Najvyššieho Pána. Už viac nemôže môj svet padnúť. Trápenie môjho dlhoročného strachu sa teraz premieňa v nadšenie môjho srdca. Ako? Iba účinkom môjho čistého prijatia Boha.

Bol som šťastný, pretože On do mňa vložil Svoje Posolstvo Nádeje. Som šťastnejší, pretože On ma formuje na Svoj Obraz. Najšťastnejší budem, pretože On vo mne vzbudí Svoju Večnosť a zjaví cezo mňa Svoju Nekonečnosť a naplní ma Svojou Nesmrteľnosťou.

Nie som dokonalý, vôbec nie. Dennodenne robím chyby veľké ako Himaláje. Ale môj Sladký Pán nie je ani prísny ani neodpúšťajúci. Neoblomný súd On nie je. Samé Zmilovanie je On vždy.

Boh ma akceptoval. Niečo viac. Zmocnil sa mojej ľudskej prirodzenosti, takže si môže byť plne vedomý mojich želaní a potrieb. On ma oslobodzuje od sveta zosobášeného s nevedomosťou. On ma oslobodzuje od života obkľúčeného tieňom nemilosrdnej smrti.

Moja zem je spojená s Jeho Nebom cez moju milujúcu odovzdanosť a Jeho bezpodmienečnú pozornosť. Mojím osobným úsilím sa nikdy nemôžem zlepšiť. Prišiel som k Bohu taký, aký som. Viem, že to, čo vedome neprekonám, nemilosrdne prekoná mňa. Ale môj Pán zo Svojej nekonečnej Milosti hovorí, že prekoná i najskrytejšiu nevedomosť vo mne a pre mňa.

V mojom prijatí Boha sa musím vzdať všetkého, čo by ma oddeľovalo od Neho. V Jeho prijatí mňa mi On dal nový svet a celý Svoj dych.

Božia Vôľa a moja vôľa

Keď je Božia Vôľa mojou vôľou, nemusím sa ničoho vzdávať, pretože On je so všetkým a vo všetkom. Keď konám proti Božej Vôli, ráňam moje telo, trápim môj život a zatváram do klietky vtáka mojej duše. Keď som v dokonalom otroctve jedovatých pochybnosti, moja vôľa neobsahuje Božiu Vôľu. Keď som absolútne poslušný voči nevyhnutnosti pravdy, stávam sa Božou nezlomnou Vôľou. Keď žijem život viery, Božia Vôľa premieňa moje pozemské sny na nebeské Predstavy. Keď žijem život pyšného sebapresadzovania, Božia Vôľa na mňa zabúda, zem ma nenávidí a nebo ma zapiera.

Objímam Najvyššieho ramenami mojej úplnej bezmocnosti. On objíma mňa ramenami Jeho všeukrývajúcej Ochrany. Márnim Jeho Požehnania a Zľutovanie. On pestuje vo mne Svoju Nádej a sýti ma Svojím Sľubom.

Moja vôľa je otváranie sa môjho ašpirujúceho srdca Najvyššiemu. Meditujem, nie preto, že chcem, aby On vedel, že meditujem na Neho, ale preto, že chcem umožniť sám sebe získať Ho v nekonečnej miere. Keď plávam počas mojej meditácie v mori lásky a oddanosti, On prichádza dole ku mne. Keď vo mne počas meditácie žiari slnko múdrosti a svitá vo mne mier, On ma zdvíha hore k Sebe.

Ja sa ticho modlím. On tajne počúva. Obrovský plameň môjho srdca stúpa hore a dotýka sa Trónu Jeho Zmilovania.

Najvyšší nikdy nežiada moju vieru v Neho predtým, než by mi poskytol dôkaz, nekonečne väčší, než je potrebné, na ktorom môžem moju bezvýhradnú vieru založiť. Ak chcem o Ňom pochybovať, dáva mi na to dostatok príležitostí. Skutočne, v tomto spočíva veľkodušnosť Svetla Jeho Zľutovania sa nado mnou.

Moja vôľa a Božia Vôľa. Keď je moja vôľa schválená Božou Vôľou, v mojom čistom srdci neprebýva vnútorné blaho. Ale keď moje srdce úprimne a oduševnene poslúcha Božiu Vôľu a ja ju prijímam ako moju vlastnú vôľu, vtedy v mojom srdci rastie a preteká ním nekonečná a večná radosť.

Moje a ja

Mám nekonečné príležitosti ísť k Bohu. Mám nepredstaviteľné možnosti ísť ku Kráľovi Nevedomosti.

Keď žijem v materiálnych realitách, som prirodzená ľudská bytosť. Keď žijem v duchovných realitách, som nadprirodzená božská bytosť.

Ovládam rýchlo sa pohybujúci svet a som týmto svetom ovládaný. Hoci ja osobne som obrovským problémom, dokážem vyriešiť nespočetne veľa problémov sveta. Ako? Iba tým, že sa stanem verným služobníkom Božej Vôle, a tým, že odovzdám moje očakávania Božiemu vedeniu a záruke.

Môj strach z Boha je prekážkou môjho životného mieru. Moja láska k Bohu je predtuchou radosti z Božieho kozmického stvorenia.

Dosiahnuť môj Cieľ bolo ťažké. Urobil som to. Udržať si môj Cieľ bolo ťažšie. Robím to. Stať sa mojím Cieľom je najťažšie. Urobím to. Spravím tak s volajúcim plačom môjho srdca, s hľadajúcim svetlom mojej duše, s povznášajúcim tichom mojej mysle, so silným dynamizmom môjho vitálu a s absolútnym odovzdaním môjho tela.

Modlím sa k Bohu, aby pretvoril môj život na jedno dlhé úsilie bez strachu a bez ega tak, aby som mohol ťažiť najnapĺňajúcejšie úspechy z najmenej sľubných situácií.

Každá sekunda znamená otvorené dvere k jedinečným príležitostiam. Nech dlho trvajú moje nebeské činy a krátko pozemské reči.

Ja nielenže mám dušu. Ja som duša. Nie som ego. Ani žiadne nepotrebujem. Ten, kto nie je so mnou v snažení mojej duše, je proti mne. Ale musím vedieť, že môj Boh je aj jeho Bohom. Len žiadny kompromis, nie kompromis s Nocou vyhrážajúcou sa svetu a s neašpirujúcim Dňom.

Trpezlivosť

Čo je trpezlivosť? Je to božská schopnosť. Nanešťastie ,

my nielenže trpíme veľkým nedostatkom tejto duchovnej schopnosti, ale ju aj nerozumne zanedbávame.

Čo je to trpezlivosť? Je to vnútorná istota o Božej úprimnej Láske a nepodmienenom vedení. Trpezlivosť je Božia sila skrytá v nás, aby utíšila zúriace búrky života.

Ak neúspech má moc zmeniť vás život na horkosť samotnú, potom trpezlivosť má moc premeniť vás život v najsladšiu radosť. Neodovzdávajte sa do vôle osudu po jedinom neúspechu. Neúspech väčšinou predchádza úspechu. Ale ak je raz úspech dosiahnutý, zakorení sa vo vás dôvera.

Majte trpezlivosť s telom; budete schopní akceptovať celý svet. Majte trpezlivosť s vitálom; budete schopní držať celý svet. Majte trpezlivosť s mysľou; nezabudnete ani nestratíte svet. Majte trpezlivosť so srdcom; budete cítiť, že svet nie je iba s vami a vo vás, ale aj pre vás.

Čas je letiaci vták. Chcete vtáka chytiť a zavrieť do klietky? Ak poznáte tajomstvo pestovania stromu trpezlivosti vo svojom srdci, potom aj vaše najpochabejšie sny budú premenené na plodné skutočnosti.

Trpezlivosť je vaša úprimná odovzdanosť Božej Vôli. Táto odovzdanosť nie je v žiadnom prípade vymazaním vášho konečného ja, ktorým teraz ste, ale úplnou transcendenciou vašej konečnej existencie v Nekonečné Ja.

Trpezlivosť sa k vám v tichu prihovára: „Pokús sa žiť vnútorným životom. Nielenže uvidíš a dosiahneš svoj cieľ, ale sa aj staneš týmto Cieľom.“

Trpezlivosť vám nikdy nemôže byť nanútená zvonka. Je to vaše vlastné vnútorné Bohatstvo, Múdrosť, Mier a Víťazstvo.

Radosť

Radosť je vnútorné svetlo, ktoré osvieťuje moju najtmavšiu noc.

Keď som v Radosti, Boh ma sýti. A ja sýtim Boha iba vtedy, keď sa podelím s mojou Radosťou s ostatnými.

Keď mám vnútornú Radosť, vždy budem požehnaný spontánnosťou a tvorivosťou.

Keď sa s Radosťou pozriem hore, mám Boha ako môjho Zamestnávateľa.

Keď sa s Radosťou pozriem okolo mňa, mám Boha ako môjho Dozorcu.

Keď sa s Radosťou pozriem dopredu, mám Boha ako môjho Výplatcu.

Radosť je moja dynamická jednota s Najvyšším. Keďže je moja duša integrálne zjednotená s Najvyšším, neexistuje požiadavka, ktorá by bola pre mňa nesplniteľná. Absolútne žiadna.

Moja radosť je potvrdením mojej viery v Najvyššieho. Ja si na rozdiel od tých, ktorí nemajú vieru v Najvyššieho, nemyslím a necítim, že som vždy zlý, bezvýznamný a neužitočný. Je isté, že tí, ktorým chýba viera, sú obeťami frustrácie. Život je pre nich neúrodnou púšťou, Boh je fantazijným snom, smrť je revúcim tigrom priamo pred nimi.

Predtým, než Radosť môjho srdca zavolá na Boha, Jeho všemocná Milosť odpovie. To je skutočná pravda.

Pokus o vysvetlenie Radosti vždy zlyhá. Pretože vysvetlenie je neisté. Pokus o ochutnanie Radosti je vždy úspešný. Pretože ochutnanie je zreteľné.

Radosť je stelesnením mieru. Radosť je prejavením sily. Stelesnený mier je mužský aspekt Božského. Prejavená sila je ženský aspekt Božského.

Radosť môjho srdca preniká Najhlbšie. Radosť mojej mysle dospieva Najďalej. Radosť mojej duše dosahuje Najvyššie.

Cit

Cit je dar od Boha. Vypĺňa naše dni milujúcimi myšlienkami a žiarivými činmi. Vďaka nášmu zmätenému mysleniu zneužívame cit. Cit je dynamická plnosť Zavŕšenia.

Cit nám hovorí, že cez nás nepretržite prúdi neustále rastúca životná energia, obnovuje a oživuje našu vnútornú bytosť.

Cit nielen spríjemňuje a zintenzívňuje nás život, ale tiež prebúdza nás vonkajší život, aby zakúšal dokonalosť v každej oblasti prejavu.

V cite je tvorivá túžba. Táto túžba je večná. Tvorivá túžba musí nakoniec vstúpiť do Boha, ktorý je stelesnenou Nesmrteľnosťou a zjavenou Dokonalosťou.

Cit má v sebe vnútorné vnímanie Božskej Jednoty. Poznanie intelektu tajne miluje cit. Chápanie mysle ticho miluje cit. Múdrosť srdca otvorene a oduševnene miluje cit.

Musíme sa snažiť odkryť v našom vnútri najväčšiu hĺbku citu tak, aby sme sa mohli stať najširšími kanálmi pre božské vyjadrenie Krásy, Radosti, Sily a Pravdy.

Cit nie je zmätenou skúsenosťou. Je realitou, ktorá sa stáva dokonalou.

Keď sú inspirácia a aspirácia posilňované naším duševným citom, prichádzame do vedomého kontaktu s Najvyšším. V nasej existencii potom prevláda dokonalá Skutočnosť.

Cit nie je obeťou frustrácie. Cit nie je predvádzaním. Je spontánnou vnútornou radosťou, cez ktorú vyjadrujeme sami seba vo svete, v ktorom žijeme.

Cit je Žriedlom Hojnosti. S týmto Žriedlom vstupujeme do sveta odhaľujúcej myšlienky, napĺňajúceho činu a pretvárajúceho uvedomenia.

Je svet ilúziou?

Svet nie je ilúziou. Skutočná ilúzia nemôže byť nikdy pochopiteľná, kdežto svet je ľahko pochopiteľný, ak ideme hlboko dovnútra a pozeráme sa naň naším vnútorným okom. Je to ilúzia, ktorá je nereálna, a nie nás svet.

Tak, ako je moje telo skutočné, tak je aj moje Božie Telo — svet, skutočný.

Nič nepochádza z prázdnoty. Boh z Jeho Existencie — Vedomia — Blaha naprojektoval vesmír. On stvoril svet. On sa stal svetom. On chce a On sa stáva. Usmievajúc sa, odhaľuje navonok to, čím v tichosti je vo Svojom vnútri.

Boh mi dal, ale ja som stratil

Boh mi dal Radosť. Ale ja som ju stratil, pretože som sa vedome a celým svojím srdcom spriatelil s utrpením, bez Jeho súhlasu.

Boh mi dal Mier. Ale ja som ho stratil. Stratil som ho, pretože som privítal nepokojného koňa vitálu, aby ma zaniesol do iných svetov. Toto som tiež urobil bez Božieho dovolenia.

Boh mi dal lásku, Jeho oduševnenú Lásku. Ale ja som ju stratil. Stratil som ju, pretože z vyslovenej hlúposti som objavil a objal ľudskú lásku, aby sa stala cieľom môjho života. Tento veľký objav som urobil ja, len ja sám. Boha som neprosil, aby sa na mojom veľkom objave zúčastnil.

Boh mi dal Pravdu, Jeho najvyššiu Pravdu. Ale ja som ju stratil. Ja som ju, Božiu Pravdu, otvorene dal Falši. Beda! Po tom, čo Faloš nenásytne prijala odo mňa Božiu Pravdu, nemilosrdne znenávidela moju hlúposť, moju bezmocnú nevedomosť. Teraz som úplne sám. Moja existencia nie je ani v Bohu ani vo Falši, ale hlboko vo vnútri môjho duniaceho sebazničenia.

Moja modlitba

Moja modlitba sa vie usmievať iba dvakrát. Raz, keď utíšim moje vonkajšie zmysly a raz, keď otvorím bránu mojej duše.

Moja modlitba spočíva v milovaní Boha kvôli Bohu. Moja modlitba je ničiteľom chýb — narodených i nenarodených.

Realita je determinovaná iba jedným: modlitbou — modlitbou v jej samotnej podstate, modlitbou v jej dynamickom účinku.

Modlitba je najlepšie vyjadrená v mojom každodennom živote iba vtedy, keď sa stane spontánnym, sebadávajúcim odovzdaním sa do Vôle Božej.

V duchovnej oblasti je hľadanie cestovným na lietadlo. Snaženie sa je letenkou.

Keď hľadanie a snaženie odohrali im prislúchajúce úlohy, odovzdávanie sa ma vedie k môjmu miestu v lietadle. Zasľúbená krajina sa už viac nebude predo mnou schovávať, keď mi moja úprimná modlitba umožni vidieť moju dušu v živote a môj život v duši.

Hlasná modlitba je často sebauspokojením. Tichá modlitba v osamelej vyrovnanosti je naplnením Večnosti.

Modlitba je boj, keď chcem byť vševediacou mysľou. Modlitba je nektár, keď chcem byť zasväteným životom.

Hovoria, že modlitba je dcérou utrpenia. Ale ja hovorím, že modlitba je Matkou Potešenia.

Spiritualita

Človek bez spirituality je poľutovaniahodná obeť okolností, človek so spiritualitou je Boží úsmev víťazstva.

Úprimný hľadajúci nie je sužovaný úzkosťou. Jeho budúcnosť prebýva v prítomnosti. Jeho chvíle sú oddané stálej príležitosti. Jeho slovník neobsahuje slovo „odklad“. Jeho príležitosť sa pretvára na skutočnosť. Jeho skutočnosť sa pretvára na použiteľnosť.

Tak, ako rastlina nemôže žiť bez slnka a vzduchu, tak ani hľadajúci nemôže žiť bez spirituality. Spiritualita je jeho vnútorná túžba dosiahnuť absolútny Mier, Svetlo a Blaženosť. Rôzni hľadajúci majú rôzny temperament, takže aj ich spirituálna disciplína musí mať svoje zvláštnosti. Keď pozvem druhých, aby vstúpili na moju cestu, alebo keď ja vstúpim na cestu druhých, vtedy popustím uzdu zmätku a konfliktu.

Sú ľudia, ktorí prechovávajú názor, že spiritualita už viac nežije. Úprimný hľadajúci nemôže s nimi súhlasiť. Spiritualita nezomrela a nikdy nemôže zomrieť, pretože Boh urobil spiritualitu jedinou nevyhnutnosťou, ktorú ľudstvo potrebuje na vstup do Jeho Večnosti, Nekonečnosti a Nesmrteľnosti. A táto istá spiritualita je nevyhnutná tiež pre Boha, aby vstúpil do ľudstva, jeho stuhnutého otroctva a divej nevedomosti.

Spiritualita a veda

Spiritualita potrebuje Boha. Má Boha. Veda nemá Boha. Ani žiadneho nepotrebuje.

Najsmiešnejšie je, že proti vede má neustále a vytrvalé námietky veda sama. Vedecký objav dávnych čias bledne do bezvýznamnosti pred vedeckým objavom dneska, kdežto realizácia Krišnu, Budhu a Krista vzdoruje sile námietok, vonkajších či vnútorných. Je pravdou, že veda uspokojuje všetky praktické potreby človeka. Je ale taktiež pravdou, že spiritualita odhaľuje človeku zmysel jeho života a význam jeho pozemskej existencie.

Veda odmieta hľadajúceho, obviňujúc ho zo strachu pred Neznámom. Hľadajúci požehnáva zjavnú hlúposť vedy a pokojne povie, že sa vôbec Neznáma nebojí. On je do Neznáma iba zaľúbený a nevie si pomôcť, ako Neznámo objať.

Veda závisí od vonkajšieho experimentu. Spiritualita závisí od vnútorného hľadania a usilovania sa. Vedec objavuje silu, ktorá veľmi často ohrozí dokonca aj jeho vlastný život. Duchovný hľadajúci objavuje silu, ktorá vedie a formuje jeho život na život božského naplnenia.

Aký by teda mal byť vzťah medzi vedou a duchovným životom? Mal by to byť vzťah vzájomného akceptovania sa a skutočného porozumenia. Nie je rozumné z nasej strany očakávať od vedy aj od spirituality tú istú pravdu; to isté poznanie a rovnakú silu. Nesmieme to robiť. Taktiež nesmieme pred vedu a pred spiritualitu klásť rovnaký cieľ.

Načúvajme posolstvu Hmoty cez hlas vedy. Načúvajme posolstvu Ducha cez hlas spirituality. A nezabúdajme, že spiritualita je duša a veda je telo.

Matka Zem a jej syn

Ó, moja Matka Zem; moja užitočnosť sa skončila.

„Ó, môj syn, skončila sa tvoja nevedomosť.“

Ó, moja Matka Zem, spieval som moju labutiu pieseň.

„Ó, môj syn, ale nespieval si Božiu pieseň a moju pieseň.“

Aké sú tvoje piesne?

„Moja pieseň je aspirácia a Božia Pieseň je inspirácia. Keď ty a ja budeme spievať pieseň ašpirácie, privíta nás Boh.

Keď ty a Boh budete spievať pieseň inspirácie, privítam vás oboch ja.

Keď ja privítam teba a Boha, budem vedieť, že ty mi ponúkaš tvojho Boha, tvoj Cieľ a že od Boha tiež dostanem teba, Jeho Dušu.

Keď nás Boh privíta, teba i mňa, dám Mu dych mojej existencie a ty Mu dáš plamene duše tvojho oslobodenia.

Kvety srdca

Čo robí môj Boh?

Čo robí môj Boh v Nebi? Sníva.

Čo robí môj Boh na zemi? Zápasí.

Vo Svojom sne je Svojím cieľom.

Vo svojom zápase je Svojou dušou.

Čo robí Nebo? Nebo zostupuje Božími nohami krásy.

Čo robí zem? Zem vystupuje Božím okom čistoty.

Čo robí môj Boh, aby potešil Nebo?

Tancuje.

Čo robí môj Boh, aby potešil zem?

Plače.

Čo ešte robí môj Boh? Nesie ma na vrchol Svojho neba, aby mi ukázal stelesnenie Svojej najvyššej výšky, o ktorú sa so mnou bezvýhradne podelí. Nesie ma do srdca Svojej zeme, aby mi ukázal stelesnenie Svojej najhlbšej hĺbky, o ktorú sa so mnou bezvýhradne podelí.

Tu (HERE)

H — predstavuje pokoru (humility). Bez pokory je moja duchovnosť zvedavosťou, moja duchovnosť je márnosťou.

E — predstavuje večnosť (eternity). S vierou je moja duchovnosť večným bohatstvom, moja duchovnosť je večnou radosťou.

R — predstavuje odhalenie (revelation). Bez oddanosti Božiemu sebaodhaleniu vo mne je môj život neustálym tichom, môj život je piesňou smrti.

E — predstavuje evolúciu. So svetlom svojej odovzdanosti som Božou prekvitajúcou a rozširujúcou sa evolúciou. Stávam sa nesebeckým spojivom medzi Jeho nekonečnosťou a Jeho nesmrteľnosťou, stávam sa skutočnosťou Jeho vízie a víziou Jeho skutočnosti.

Teraz (NOW)

N — Nie

Rozhodne musím povedať „Nie“ príchodu túžby, „Nie“ objatiu strachu, „Nie“ jedu pochybností, „Nie“ vodcovstvu nevedomosti a „Nie“ panstvu smrti.

O — Otvorený

Rozhodne sa musím otvoriť úsmevu najvzdialenejšej Druhej strany, láske k najhlbšej Druhej strane a požehnaniam najvyšsej Druhej strany.

W - Bez Neho a s Ním (Without and With)

Bol som bez Božieho sna. Teraz som s Jeho snom. Bol som bez Boha, živého, ochraňujúceho, premieňajúceho a robiaceho nesmrteľným. Moja minulosť je pochovaná v tichu zabudnutia. Teraz je so mnou živý dych Boha, Jeho ochraňujúce ticho, Jeho premieňajúca vôľa a Jeho blaženosť, ktorá ma robí nesmrteľným.

Boh je moja osobná skúsenosť

Boh je moja osobná skúsenosť. V Ňom je dôvera môjho života. So mnou je Jeho záruka v živote i smrti, mimo čas i priestor. Žijem pre Boha. Žijem, aby som Mu slúžil s odovzdaním svojho srdca a radosťou svojej duše. On žije pre mňa. Žije, aby ma obdaroval Svojou všetko presahujúcou víziou, aby pretvoril moju existenciu na Svoju nebeskú skutočnosť. Keď sa pozriem hore na oblohu, On je nemeniteľný. Keď sa pozriem na svet, On sa neustále mení. Keď sa pozriem dozadu, On je zahalený. Pozriem sa dopredu, On je odhalený. Keď sa pozriem dovnútra, On nie je nikdy nový. Keď sa pozriem okolo seba, On nikdy nie je starý.

Modlil som sa

Modlil som sa k Bohu, aby mi dal silu. Povedal: „Vezmi si ju a použi ju.“

Modlil som sa k Bohu, aby mi dal svetlo. Povedal: „Vezmi si ho a rozširuj ho.“

Modlil som sa k Bohu, aby mi dal mier. Povedal: „Vezmi si ho a odhaľ božské v sebe.“

Modlil som sa k Bohu, aby mi dal blaženosť. Povedal: „Vezmi si ju a zostaň vo svojom Zdroji.“

Modlil som sa k Bohu, aby mi dal lásku. Povedal: „Vezmi si Ma, Som tvoj.“

Môj osloboditeľ a môj pretvárateľ

Aby som spoznal pravdu, budem si musieť uvedomiť Najvyššie. Aby som vlastnil pravdu, budem musieť zostať s Najvyšším. Aby som sa stal pravdou, budem musieť vdychovať dych Najvyššieho.

Ako môžem slúžiť Najvyššiemu? Uskutočňovaním Jeho predstáv. Ako môžem odhaliť Najvyššieho? Uskutočňovaním Jeho vôle. Ako môžem naplniť Najvyššieho? Uskutočňovaním Jeho pravdy.

Ašpirácia mojej duše volá na Najvyššieho — môjho osloboditeľa. Dych môjho života volá na Najvyššieho – môjho pretvárateľa.

Miloval som

Miloval som ľudstvo. Ľudstvo povedalo: „Už viac nie si pre mňa cudzincom.“

Miloval som nekonečnosť. Nekonečnosť povedala: „Už viac nie si spútaný priestorom.“

Miloval som večnosť. Večnosť povedala: „Už viac nebudeš obmedzený časom.“

Miloval som nesmrteľnosť. Nesmrteľnosť povedala: „Už ťa nebude môcť spútať smrť.“

Nakoniec som miloval Boha. Boh povedal: „Dieťa moje, teraz si Ma spútal svojím božským objatím. Objal si nesmrteľnosť, nekonečnosť, večnosť a ľudstvo.“

Tvoj najlepší nástroj

Môj Pane, kto je Tvojím najlepším nástrojom? Je ním ten, kto na Teba neustále myslí?

„Nie, nie je. Nikdy.“

Je ním ten, kto Ťa celým srdcom miluje?

„Nie, nie je. Nikdy.“

Je ním ten, kto je Ti neustále oddaný?

„Nie, nie je. Nikdy.“

Je ním ten, kto Ti je bezvýhradne odovzdaný?

„Nie, nie je. Nikdy.“

Kto je potom Tvojím najlepším nástrojom, môj Pane?

„Mojím najlepším nástrojom je ten, kto Ma objavil ako večne dokonalého otroka svojich žiadostí včerajška, svojich ašpirácií dneška a svojich realizácií zajtrajška.

Ten, kto na Mňa neustále myslí, vstupuje do Môjho sveta nezlomnej vôle.

Ten, kto Ma celým srdcom miluje, vstupuje do Môjho sveta všetko presahujúceho mieru.

Ten, kto Mi je neustále oddaný, vstupuje do Môjho sveta nesmiernej extázy.

Ten, kto Mi je bezvýhradne odovzdaný, vstupuje do Môjho sveta najvyššieho naplnenia.

Ale ten, kto myslí na Mňa, ako na večne dokonalého otroka svojich žiadostí včerajška, svojich ašpirácií dneška a svojej realizácie zajtrajška, vstupuje do Môjho sveta duše a cieľa, ktorý je zároveň aj jeho svetom.“

Či je to všetko pravda

Krása mi hovorí, že som škaredý.

Čistota mi hovorí, že som nečistý.

Úprimnosť mi hovorí, že som neúprimný.

Spýtal som sa svojho milého Pána, či je to všetko pravda. Môj Pán povedal: „Ako môžeš byť škaredý, Moje dieťa, keď je tvojím telom Moje vlastné svetlo? Ako môžeš byť nečistý, Moje dieťa, keď Moja božskosť je prirodzeným právom tvojho srdca? Ako môžeš byť neúprimný, Moje dieťa, keď ja Sám používam tvoju dušu na to, aby Som hovoril tvojimi ústami?“

Ďalší Boh, ďalší človek

Môj Bože, koľko máš rokov?

„Moje dieťa, poviem ti. Ale najprv Mi povedz ty, koľko máš rokov.“

Mám práve jeden rok.

„Dieťa moje, ak máš jeden rok, som o deň mladší ako ty a o deň starší ako ty. Som o deň mladší ako ty v nedokonalosti a o deň starší ako ty v dokonalosti. Daj Mi polovicu nedokonalosti, ktorú máš, a odo Mňa si vezmi polovicu dokonalosti, ktorú mám Ja. Buďme si úplne rovní.“

Čo sa stane, môj Bože, ak Ty a ja si budeme úplne rovní?

„Dieťa moje, ak si my dvaja budeme úplne rovní, ty budeš známy ako ďalší Boh a Ja budem známy ako ďalší človek.“

Keď zabudnem, keď si spomeniem

Keď zabudnem myslieť na Boha raz, usmeje sa.

Keď zabudnem myslieť na Boha druhý raz, zasmeje sa.

Keď zabudnem myslieť na Boha tretí raz, rozplače sa.

Milujúco sa usmeje, pretože som bezmocný.

Hlboko sa zasmeje, pretože som bez nádeje.

Úprimne sa rozplače, pretože som bez hanby.

Keď si spomeniem na Boha raz, požehná ma.

Keď si spomeniem na Boha dvakrát, pohladí ma.

Keď si spomeniem na Boha trikrát, objíme ma.

Požehná ma, môj život ašpirácie.

Pohladí ma, môj život realizácie.

Objíme ma, môj život manifestácie.

Keď objavujem Boha

Keď objavujem Boha v Ňom Samotnom, vidím živého, rastúceho a žiarivého Boha. Keď objavujem Boha v sebe, vidím hladného, spiaceho a plačúceho Boha. Keď objavujem Boha v Ňom Samom, je Večným zázrakom. Keď objavujem Boha v sebe, je Večným tajomstvom.

Objavím Božiu nekonečnú silu a volám: „Daj mi Svoju nekonečnú silu.“ Boh povie: „Je tvoja.“

Boh objaví moju neobmedzenú slabosť a volá: „Daj Mi svoju neobmedzenú slabosť.“ Ja poviem: „Nie, je to moje bohatstvo, len moje.“

Bohu sa nedarí, mne sa darí. Bohu sa nedarí osvietiť ma. Mne sa darí zničiť sa.

Hľadal som a on našiel

```

Hľadal som Božie vedenie.

On našiel môj strach.

Hľadal som svetlo Božej múdrosti.

On našiel noc mojej nevedomosti.

Hľadal som Božiu všetko osvecujúcu pravdu.

On našiel moju všetko zastierajúcu faloš.

Hľadal som Boha, aby som Ho vlastnil.

On ma našiel, aby mi dal Seba.

Hľadal som Boha, pretože bez Neho neviem nič robiť.

On ma našiel, pretože bezo mňa nechce nič robiť.

Hľadal som Boha, teraz som naplnený.

Boh ma našiel.

Teraz je odhalený.

```

Božie návštevné hodiny

Keď vidím svojho Boha v rozume, je spravodlivosťou.

Keď vidím svojho Boha vo viere, je ochranou.

Keď vidím svojho Boha v láske, je súcitom.

Keď vidím svojho Boha vo vôli, je víziou.

Keď vidím svojho Boha v radosti, je dokonalosťou.

Keď vidím svojho Boha v pravde, je naplnením.

Môj dych vzýva Boha s rozochvením, moja duša vzýva Boha potichu, moje srdce milujúco, moja myseľ váhavo, môj vitál nevedome a moje telo bojazlivo.

Dve hodiny sú určené na to, aby ma môj Boh mohol navštíviť. Raz, keď je môj dušeplný život bez zhonu; raz, keď je stúpajúci plameň môjho života bez oddychu.

Je môj Boh spokojný? Je môj Boh dokonalý? Je môj Boh naplnený?

```

Ó, môj Bože, Si spokojný?

Nie, nie som.

Prečo nie Si spokojný?

Možno si ty príčinou.

Ó, môj Bože, Si dokonalý?

Nie, nie som.

Prečo nie si dokonalý?

Možno si ty príčinou.

Ó, môj Bože, Si naplnený?

Nie, nie som.

Prečo nie si naplnený?

Možno si ty príčinou.

Môj Bože, Si veľmi chytrý, všetku vinu Si zvalil na mňa.

V poriadku, uznávam to.

Povedz mi teraz, ako Ťa môžem urobiť spokojným?

Ako Ťa môžem urobiť dokonalým?

Ako Ťa môžem naplniť?

Aby si Ma uspokojil, dieťa moje,

daj mi svoje srdce plné lásky.

Aby si Ma urobil dokonalým, dieťa moje,

daj mi svoj život neživej nevedomosti.

Aby si Ma naplnil, dieťa moje,

daj mi svoju dušu dušeplného sľubu. ```

Je to všetko tak?

Svet ma miluje. Ja milujem svet. Môj Pán miluje mňa aj svet. Spýtal som sa svojho milovaného Pána, či je to všetko tak. Môj Pán povedal: „Svet ťa nemiluje, dieťa moje. Svet miluje iba tvoje uznanie. Ty nemiluješ svet, dieťa moje. Miluješ iba obdiv sveta. Ale Ja milujem teba aj svet. Ty máš schopnosť uznávať. Svet má schopnosť obdivovať. Ja mám schopnosť zdokonaľovať. Zdokonalím tvoje uznanie tým, že ho nasmerujem ku Mne. Zdokonalím obdiv sveta tým, že ho nasmerujem ku Mne. Tvoje slabé uznanie, Mnou zduchovnené, bude rozvinutím tvojej skutočnej lásky k svetu. Neplodný obdiv sveta, premenený Mnou, bude rozvinutím skutočnej lásky sveta k tebe. V blízkej budúcnosti sa ty a svet budete navzájom milovať tak, ako vás oboch milujem Ja – bezvýhradne a bezpodmienečne.“

Mám sedem očí

Mám sedem očí. Moje dve obyčajné oči mi hovoria, čo by som mal vidieť okolo seba. Moje oko, o niečo vyššie než je stred medzi obočím, mi hovorí, že tým, čo vidím v najvyššej oblasti vedomia, sa časom môžem aj stať. Oko v mojom srdci mi hovorí, že nestačí iba vidieť pravdu. Musím cítiť pravdu ako súčasť seba, a seba musím cítiť ako súčasť pravdy. Oči v mojich nohách mi hovoria, že vidieť znamená veriť v minulosť, moju minulosť, moju cestu späť. Oko v korune mojej hlavy mi hovorí, že veriť znamená vidieť budúcnosť, moju budúcnosť, moju cestu vpred a moje Zlaté všetko.

Moja pokora

Boh je môj Nadriadený, môj jediný Nadriadený. Cítim k Nemu pokoru. To je moja najvyššia povinnosť. Božie deti sú mi rovné. Cítim k nim pokoru. To je pre mňa absolútna nevyhnutnosť. Hrdosť mi je podriadená. Cítim k nej pokoru. To je moja najistejšia istota.

Moja pokora nie je popretím seba samého. Moja pokora ticho potvrdzuje to, čo vo svojom vonkajšom svete skutočne mám, a to, čím vo svojom vnútornom svete určite som.

Moja pokora nie je nedostatkom sebalásky. Ja sa milujem. Naozaj. Milujem sa, pretože vo mne hrdo dýcha najvyššia Božskosť.

Domýšľavosť mi hovorí, že ľahko môžem zničiť svet. Namyslenosť mi hovorí, že svet je pri mojich nohách. Moja pokora mi hovorí, že nemám schopnosť ani túžbu zničiť svet. Moja pokora mi hovorí, že svet a ja máme reálnu schopnosť a úprimnú túžbu plakať po dokonalej dokonalosti. Moja pokora mi ďalej hovorí, že svet nie je pri mojich nohách, vôbec nie. Oddane vediem svet k jeho sebauvedomeniu. Svet ma milujúco a otvorene vedie k môjmu sebaprejaveniu.

Keď som celkom pokorný, nepodceňujem ani nepreceňujem svoj život. To, čo robím, je, že posudzujem svoj život presne tak, ako ho posudzuje môj Najvyšší Pán.

```

Vlastníkom mojej duše je Božské.

Vlastníkom môjho srdca je úprimnosť.

Vlastníkom mojej mysle je jasnosť.

Vlastníkom môjho vitálu je schopnosť.

Vlastníkom môjho tela je čistota. ```

Buď šťastný

```

Buď šťastný.

Staneš sa najvyšším požehnaním Boha, Jeho najväčšou pýchou.

Buď šťastný.

Včerajší svet chce, aby si sa tešil z jeho odovzdaného dychu.

Dnešný svet chce, aby si sa tešil z jeho odovzdávajúceho sa dychu.

Zajtrajší svet chce, aby si sa tešil z jeho napĺňajúceho dychu.

Buď šťastný.

Buď šťastný ráno, s tým, čo máš. Buď šťastný večer, s tým, čo si.

Buď šťastný.

Nesťažuj sa. Kto sa sťažuje? Slepý úbožiak v tebe. Keď sa sťažuješ, tancuješ v bahne nevedomosti. Keď sa nesťažuješ, všetky okolnosti sveta sú pri tvojich nohách a Boh ti dáva nové meno: ašpirácia. Ašpirácia je najväčším bohatstvom vo svete svetla a blaženosti.

Buď šťastný.

Nechceš byť nikdy chudobný? Potom buď šťastný. Chceš byť stále veľký? Potom buď šťastný.

Buď šťastný.

Dostaneš to, čo sa ti najviac páči. Budeš tým, čím by si najradšej bol.

Buď šťastný.

Keď si šťastný, ty a Boh si navzájom vládnete. Boh ti vládne milujúco. Ty vládneš Bohu nerozvážne. Keď si nešťastný, nemilosrdne ti vládnu nepriateľské sily, otvorene ti vládnu pochybnosti, triumfálne ti vládne otroctvo a bezpodmienečne ti vládne strach.

Buď šťastný.

Boh v tebe vidí Svoje ašpirujúce stvorenie, Svoju premieňajúcu realizáciu, Svoje osvecujúce odhalenie a Svoje napĺňajúce prejavenie.

Buď šťastný.

Boh v tebe vidí ďalšieho Boha. Boh ťa vidí ako ďalšieho Boha. Boh vidí teba a Seba ako jedno. ```

Ambície

Ambície. Ak zavrhuješ ambície, hoci si ešte stále v neašpirujúcom živote, stal si sa nemysliacou ovcou.

Ambície. Objím ambície vo svojom ašpirujúcom živote, staneš sa zavrhnutým odsúdencom. Nikdy nedokážeš vyjsť z konečného.

Ambície. V tvojom vonkajšom živote sú ambície najvyššou výškou.

Ambície. V tvojom vnútornom živote sú ambície najtemnejšou nocou.

Ambície. V tvojom vonkajšom živote, čím bližšie prichádzaš ku krajine splnenia ambícií, tým silnejšia je tvoja nádejná bezpečnosť.

Ambície. V tvojom vnútornom živote, čím ďalej ideš od pobrežia ambícií, tým väčšia je sila Božej ochrany pre teba.

Skôr než si sa stal ašpirantom, ambície boli najvyšším cieľom. Keď si už začal ašpirovať, ambície sú nielen nízkym cieľom, ale i vážnym poklesom.

Uisťujem ťa, že ambície nie sú ašpiráciou. Ambície chcú vládnuť svetu. Ašpirácia plače po službe Tvorcovi v Jeho stvorení.

Ambície sú ľudské vášne, ktoré nikdy nemožno uspokojiť. Ašpirácia je oslava božského, ktorá je vždy spokojná.

Ambície sú koncom ľudskej realizácie. Ašpirácia je začiatkom božskej realizácie.

Ambície sú vyvoleným dieťaťom človeka. Ašpirácia je vyvoleným dieťaťom Boha.

Ašpirácia. Ašpirácia. Ašpirácia. V ašpirácii žije hľadajúci vysoko nad nebom. V ašpirácii sa Oko hľadajúceho zjednocuje s najvyšším Bohom. V ašpirácii sa Srdce hľadajúceho stáva Absolútnom.

Moje zamestnanie

Moje zamestnanie je zároveň mojou radostnou zodpovednosťou i mojou dušeplnou potrebou.

Mojou jedinou zodpovednosťou je naplniť Vôľu Boha. Boh mi dal lásku potrebnú na to, aby som miloval svet. Boh mi dal múdrosť potrebnú na to, aby som sa stal svetom. Boh mi dal odovzdanosť potrebnú na to, aby som Ho poslúchal v noci konečného a vo svetle nekonečného.

Mojou jedinou nevyhnutnou potrebou je splniť všetky sľuby, ktoré dal Boh svetu. Boh sľúbil štyri veci: zdokonalenie ľudskej podstaty, zničenie ľudskej smrti, zduchovnenie ľudského tela a prejavenie Jeho vlastnej realizácie na zemi.

Môj Boh ma do ničoho nenúti, ale dôverne mi dáva pokyny, ako všetko božsky urobiť.

Moje pozemské zamestnanie je vysoko nad bahnom nevedomosti. Mojím nebeským zamestnaním je vstúpiť do dychu nevedomosti a premeniť jej samotný život.

Chcem, aby bola atmosféra môjho vonkajšieho zamestnania zaplavená Božími myšlienkami. Chcem, aby bolo vedomie môjho vnútorného zamestnania formované Božím vplyvom.

Boží tajný smäd je stelesnením zamestnania môjho ašpirujúceho života. Boží posvätný hlad je realizáciou zamestnania mojej napĺňajúcej duše.

Mojím vnútorným zamestnaním je ticho. Mojím vonkajším zamestnaním je odovzdanie. Vo svojom tichu vidím Boha – večný dar. Vo svojom odovzdaní sa stávam Bohom – nekonečným darom.

Myslím na Boha. To je povinnosť, ktorá ma robí nesmrteľným. Boh myslí na mňa. To je povinnosť, ktorú si zvolil On sám.

From:Sri Chinmoy,Piesne duše, TEMON, Bratislava, 1993
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/sns