Koncentrácia, meditácia, sila vôle a láska5

Koncentrácia v kundalini joge Hľadajúci sa koncentruje na centrá, aby si ich otvoril. Je to dlhý, namáhavý, neistý a nebezpečný proces. Ak hľadajúci nevynaloží dosť vedomého úsilia, bude táto cesta určite dlhá. Ak celá bytosť hľadajúceho nebude spolupracovať, bude tento proces namáhavý. Ak sa hľadajúci po ceste spriatelí s početnými obavami, bude tento proces neistý. Ak sa hľadajúci na ceste spriatelí so skľučujúcimi pochybnosťami, bude tento proces nesmierne nebezpečný.

Vo všetkých jogách potrebujete duchovného učiteľa. V kundalini joge je potreba duchovného učiteľa najväčšia. Ak nasledujete cestu hociktorej inej jogy, nepochybne potrebujete Majstra, ale ak o neho nestojíte, ak chcete ísť pomaly a isto, ako volský záprah v Indii, nevadí. Na týchto cestách nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Svoj cieľ dosiahnete za tisícky rokov, v inom živote, ale nehrozí vám žiadne zvláštne nebezpečenstvo, ak cestujete bez sprievodcu. Ale ak nemáte skutočného Majstra v kundalini joge, zahrávate sa s ohňom. Ak sa duchovné centrá, zvlášť nižšie centrá – muladhara , svadhisthana a manipura – otvoria predčasne, bez plnej prípravy, môžu hľadajúcemu spôsobiť nevýslovné utrpenie. Učiteľ používa svoju nesmiernu múdrosť, aby žiakovi dlhú cestu skrátil. Učiteľ používa svoj hlboký súcit, aby žiakovi náročnú cestu uľahčil a zjednodušil. Učiteľ používa svoje osvecujúce svetlo, aby odstránil neistotu z mysle žiaka a nahradil ju absolútnou istotou. Učiteľ používa svoju nezlomnú silu, aby žiakovi z cesty odstránil všetky nebezpečenstvá od začiatku až do konca cesty. Robí z nej slnečnú cestu, aby žiak mohol bežať čo najrýchlejšie, bez nebezpečenstva a prekážok

Meditácia v kundalini joge Hľadajúci medituje na svoju myseľ, na svoje srdce či na akýkoľvek objekt alebo predmet. Ale na začiatku je jeho hlavným cieľom vyprázdniť myseľ, upokojiť myseľ, utíšiť myseľ. Medituje, aby rozšíril svoju ľudskú individualitu do Božej najvyššej Univerzálnosti. Medituje, aby rozšíril svoju ľudskú osobnosť do Božieho nekonečného a večného Života. V živote hľadajúceho príde čas, keď objaví, že on je zároveň milujúcim aj Milovaným. Ašpirujúca duša, ktorú stelesňuje, je milujúci v ňom. A transcendentálne Ja, ktoré odhaľuje zvnútra, je jeho Milovaný.

Na začiatku, v rokoch, keď sa jeho duchovný život formuje, musí hľadajúci dodržiavať určitú prísnu disciplínu. Musí meditovať zavčasu ráno v rovnakej hodine, na rovnakom mieste - na mieste, ktoré je chránené pred rušivými vplyvmi vonkajšieho sveta. Ak má šťastie, môže meditovať na vychádzajúce slnko. Z lúčov slnka vstúpi do hľadajúceho dynamická energia, tvorivá sila, posolstvo nádeje oslobodenia. Predtým, než začne meditovať, musí sa osprchovať, aby jeho vonkajšie telo bolo čisté. Pri meditácii by mal mať svetlé oblečenie, najlepšie biele, čo je farba čistoty. Pred meditáciou by si mal zapáliť vonnú tyčinku a sviečky a položiť pred seba kvety, aby získal dodatočnú inšpiráciu.

Po určitom čase, ak hľadajúci robí všetky tieto veci, zostúpi naňho mier, svetlo a blaženosť, a v Božej zvolenej Hodine bude počuť hlas Ticha. Hlas Ticha požehná hľadajúceho silou intuície. Ak hľadajúci použije túto silu intuície v súlade s Božou Vôľou a nie podľa svojej vlastnej vôle, postupne si otvorí kundalini čakry. Tento proces je pomerne jednoduchý a zároveň, výsledok je celkom účinný a veľmi uspokojivý. Hľadajúci sa nemusí podrobiť prísnej disciplíne. Nekoncentruje sa na každé centrum, ako to robia iní hľadajúci. Jednoducho používa svoju silu intuície. Sila intuície dokáže veľmi ľahko a účinne jeho centrá otvoriť.

Sila vôle v kundalini joge Duchovní Majstri veľmi vysokého rádu nemusia ísť cez koncentráciu a meditáciu, aby si otvorili čakry. Jednoducho použijú svoju nepremožiteľnú a všetko prekonávajúcu silu vôle a otvoria si sedem centier tak ľahko, ako človek zje sedem bobuliek hrozna. Môžete túto silu vôle nazývať svetlom duše alebo dychom ducha. Táto sila vôle je ako božská vulkanická sila. Na otvorenie centra nepotrebujú viac než niekoľko sekúnd. Ale aj títo veľkí duchovní Majstri raz vstúpili na cestu intenzívnej koncentrácie a hlbokej meditácie. Nekoncentrovali sa ani nemeditovali na čakry. Koncentrovali sa na Božie Nohy a meditovali na Božie Srdce. Od Božích Nôh získali neustály Záujem a od Božieho Srdca získali Božiu nekonečnú Lásku. Keď sa hrali s Božím Súcitom, videli a cítili, že Boží Súcit nie je nič iné ako Božia nezlomná Sila Vôle. Keď sa hrali s Božou Láskou, videli a cítili, že Božia Láska nie je nič iné ako Božie Svetlo Múdrosti.

Keď však títo Majstri dostali časom dar používať toto nesmierne Svetlo a Silu, mohli ich používať len vtedy, keď im to prikázal vnútorný Kormidelník, a nie podľa svojej vlastnej vôle. Pravý duchovný Majster má v bežnom slova zmysle menej slobody než obyčajný človek. Bežný človek má obmedzenú silu voľby. Keď sa mu zachce, môže túto obmedzenú silu voľby použiť, aby sa vzoprela Božej Vôli. Ale pravý duchovný Majster odovzdal svoju individuálnu vôľu Vôli Najvyššieho. Nikdy nemôže mať žiadnu inú osobnú vôľu, ako je Božia Vôľa.

Absolútny Najvyšší žiada duchovného Majstra, aby vždy najprv použil Svetlo múdrosti, skôr než použije svoju Silu vôle. Bežní jogíni a ľudia, ktorí sa zaujímajú o okultizmus a mágiu, veľmi často nepoužívajú Svetlo múdrosti. Používajú len silu vôle, ktorá pochádza z vitálu. Sila vôle môže pochádzať z vitálneho sveta, z oblasti duše alebo z transcendentálneho Ja. Keď používame Silu vôle z transcendentálneho Ja, sme v bezpečí, úplne v bezpečí. Keď používame silu vôle z oblasti duše, sme tiež úplne v bezpečí. Ale keď používame silu vôle z vitálu – nižšieho vitálu, agresívneho vitálu, deštruktívneho vitálu, alebo dokonca aj z dynamického vitálu – dostávame sa do nebezpečenstva. Ľudia, ktorí to robia, veľmi často vytvárajú pre seba a pre ostatných nebezpečenstvo a problémy, pretože nemajú nad vitálnou silou dostatočnú kontrolu. Ale pravý duchovný Majster najprv používa Božie Svetlo Múdrosti a potom používa Božiu Silu Vôle, aby osvietil slepé ľudstvo a nasýtil hladné ľudstvo.

Láska a nižší vitálny život v kundalini joge Skutočná láska a život nižšieho vitálu sú dve úplne odlišné veci. Koncentrácia je vonkajšia bdelosť. Meditácia je vnútorná bdelosť. Koncentrácia hovorí, že život nižšieho vitálu nesmieme potláčať, ale pozdvihnúť. Meditácia hovorí, že život nižšieho vitálu musíme nielen pozdvihnúť, ale aj zdokonaliť, osvietiť a oslobodiť. Prekonať nižšie vitálne pohnútky nie je jednoduché. Nemôžete to dosiahnuť naraz, musíte to robiť pomaly a postupne. Ak bežíte k cieľu vyrovnaným tempom, určite ho dosiahnete. Vždy musíte žiť čistý život, život vedomej bdelosti a život zasvätenia. Potom môže byť nižší vitál premenený na dynamický, osvietený vitál, ktorý môže použiť samotný Boh.

Koncentrácia nám hovorí, že život lásky sa nesmie odohrávať medzi spútavajúcim ľudským v nás a spútavajúcim ľudským v druhých. Koncentrácia ďalej hovorí, že život lásky sa musí odohrávať medzi božským v nás a božským a nesmrteľným v Bohu. Len vtedy môže byť naša láska a Božia Láska naplnená. Meditácia nám hovorí, že život lásky musí prebiehať medzi našou realizáciou Boha a Božím prejavením v nás. Meditácia ďalej hovorí, že život lásky musí prebiehať medzi premenenou a zdokonalenou vášňou tela a osvecujúcou a napĺňajúcou extázou Ducha.

To zvieracie v nás nevie, čo je skutočná láska. Ľudské v nás vie veľmi dobre, čo je skutočná láska, ale cíti, že skutočná láska je nedosiahnuteľná. Božské v nás vie, že skutočná láska je ľahko dosiahnuteľná. A hovorí nám dušeplne, dôrazne a kategoricky, čo je skutočná láska. Skutočná láska je neprestajné sebaponúkanie a nekonečné stávanie sa Bohom.

Väčšina z vás vie veľa o koncentrácii a meditácii. Chcel by som povedať, že bez ohľadu na to, akú cestu nasledujete alebo akú jogu robíte, koncentrácia a meditácia sú nanajvýš dôležité. Čo máme na mysli pod slovom koncentrácia? Čo v skutočnosti robíme, keď sa koncentrujeme? Keď sa koncentrujete, musíte cítiť, že neexistuje nič iné okrem toho, na čo sa koncentrujete. Keď sa koncentrujete, pokúste sa zabudnúť na ostatný svet: čo je vo vás, okolo vás, pred vami, nad vami, pod vami. Sústreďte sa len na jeden objekt. Ak sa chcete koncentrovať na špičku svojho palca, začnite s predstavivosťou. Predstavte si, že palec je vaším jediným vlastníctvom. Neexistuje nič iné, čo by ste mohli prehlásiť za svoje vlastné. Zvyšok tela vám nepatrí – iba palec. Ak sa chcete koncentrovať na špičku nosa, cíťte, že vlastníte iba svoj nos; nemáte oči, uši, ústa, nohy ani ruky. Ak začnete rozmýšľať o niečom inom, cíťte že vstupujete na cudzie územie. Takto si rozviniete silu koncentrácie.

Na koncentráciu si môžete vybrať ktorúkoľvek časť svojho tela, ale pokúste sa vybrať takú časť, ktorú považujete za svoju vlastnú. A nekoncentrujte sa na svoje rameno, ruku alebo nohu. Vyberte si veľmi malú časť svojho tela – oko, nos alebo špičku prsta. Čím je to menšie, tým lepšie na koncentráciu.

Ak sa chcete koncentrovať na tlkot svojho srdca, nebojte sa. Niektorí začiatočníci cítia, že keď sa budú koncentrovať na svoj tep, zastaví sa im srdce a oni zomrú. Vstúpi do nich obrovský strach. Cítia, že okamžite zomrú. Možno sú schopní koncentrovať sa na čokoľvek iné, ale pokiaľ ide o koncentráciu na tlkot srdca, majú hrozné obavy. Ale ak chcete byť skutočným hrdinom v duchovnom živote, mali by ste skúsiť koncentrovať sa na tlkot svojho srdca. Je to pre vás zlatá príležitosť, ako vstúpiť do nekonečného života. Zakaždým, keď počujete tlkot svojho srdca, okamžite v ňom cíťte svoj nekonečný, nesmrteľný život.

Ak si chcete rozvinúť silu koncentrácie veľmi rýchlo, potom prosím robte toto. Predtým, ako sa začnete koncentrovať, si dobre umyte tvár a oči. Potom urobte na stene v úrovni očí čierny bod a postavte sa k nemu tvárou, asi dvadsaťpäť centimetrov od neho. Sústreďte sa na ten bod. Po niekoľkých minútach sa pokúste cítiť, že keď sa nadychujete, váš dych v skutočnosti prichádza z toho bodu, a že bod sa tiež nadychuje z vášho dychu. Skúste cítiť, že sú tu dve osoby: vy a ten čierny bod, ktorý ste nakreslili. Váš dych prichádza z toho bodu a jeho dych prichádza od vás. Ak je vaša koncentrácia veľmi mocná, počas desiatich minút pocítite, že z vás niečo odišlo. A čo je to niečo? Je to vaša duša. Vaša duša vás opustila a vstúpila do čierneho bodu na stene. Teraz cíťte, že vy a vaša duša sa spolu rozprávate. Vaša duša vás vedie do sveta duší pre realizáciu a vy privádzate dušu do svojho sveta pre prejavenie. Takto si môžete veľmi ľahko rozvinúť silu koncentrácie. Ale túto metódu musíte cvičiť. Je veľa vecí, ktoré sú veľmi ľahké, keď ich cvičíme, ale práve preto, že ich necvičíme, nezískame výsledok.

Vždy majte na mysli, že silu koncentrácie si môžete rozvinúť veľmi rýchlo len vtedy, keď sa koncentrujete na veľmi malú vec, niečo také malé, ako je len možné. Ale sila meditácie je úplne odlišná. Keď si chcete rozvinúť silu meditácie, myslite na niečo veľmi rozsiahle. Myslite na oblohu alebo na more. Keď meditujete zavčasu ráno alebo večer, nemusíte sa pozerať na more či na oblohu, ak nechcete. Predtým som povedal, že ak ráno môžete vidieť vychádzajúce slnko, veľmi vám to pomôže. Ale ak nemáte príležitosť vidieť slnko, more či oblohu, to nevadí. Pokúste sa vidieť vychádzajúce slnko v sebe. Pokúste sa vidieť oblohu v sebe. Pokúste sa vidieť oceán v sebe. Vaše duchovné srdce je nekonečne väčšie než oceán a nekonečne rozsiahlejšie než obloha.

Keď meditujete, prosím neočakávajte nič od seba samého ani od Boha. Ak nebudete od svojej meditácie nič očakávať, urobíte najrýchlejší pokrok. Neočakávajte, že vás Boh zajtra urobí svojím najlepším alebo vyvoleným nástrojom. Len meditujte na Božie Srdce, ktoré je samé Svetlo. A keď sa chcete koncentrovať, koncentrujte sa na Božie Nohy, ktoré sú samý Súcit. Nepotrebujete tisíc vecí ani od svojho života, ani od Boha. Potrebujete len Boží Súcit a Božie Svetlo. Ak ich máte, máte všetko.

Svoju kundalini môžete prebudiť buď cez koncentráciu alebo cez meditáciu. Ale ak si chcete rozvinúť sily kundalini, existuje jednoduchý spôsob. Cvičte hatha jogu. Tu na Západe je mnoho, mnoho učiteľov, ktorí učia hatha jogu a dokážu cvičiť veľmi dobre. Hatha joga vám pomôže očistiť vedomie vášho tela. Čistota je v kundalini joge veľmi dôležitá. Hatha joga je spojením slnečnej a mesačnej kvality, to znamená dynamickej a jemnej kvality v nás. Dynamická kvalita je sila a jemná kvalita je krása. Tieto dve vlastnosti sú v hatha joge spojené. Raja joga je naopak zjednotením vedomia a osvietenia. Keď sa vedomie a osvietenie spoja, môžete dosiahnuť čokoľvek chcete.

Ale ak sú nejakí hľadajúci, ktorí chcú len Boha, potom by som chcel povedať, že títo hľadajúci by mali nasledovať len jednu cestu, a to je cesta sebaponúkania, cesta odovzdania, cesta neustáleho sebadávania. Ak chcete realizovať Nekonečné, Absolútno, potom nasledujte cestu neustáleho a bezpodmienečného odovzdania. Ak nasledujete Hatha jogu, Raja jogu, Karma jogu, Bhakti jogu alebo Jnana jogu – bez ohľadu na to, ktorú z nich nasledujete – keď dosiahnete svoj cieľ, bude to ako keď získate zo stromu tie najlahodnejšie plody manga. Videli ste mango a odtrhli ste ho, ale majiteľ tam nie je. Ale ak nasledujete jogu absolútneho odovzdania, kde sa ľudská vôľa ponúka božskej Vôli, potom si získate majiteľa stromu a on vám s radosťou ponúkne ovocie zo všetkých stromov vo svojej záhrade.

Jogu odovzdania je možné praktizovať aj v ostatných formách jogy, ale ten, kto chce iba Boha – Boha nekonečnú Pravdu, Boha nekonečný Mier, nekonečné Svetlo a nekonečnú Blaženosť, musí určite praktizovať jogu odovzdania. Toto odovzdanie nie je odovzdaním lenivého človeka. Je to odovzdanie toho, kto je dynamický, aktívny a neustále pripravený ponúkať sám seba a stať sa tým, čím Boh chce, aby sa stal.


KMP 4. Kundalini joga, tretia prednáška, 28. februára 1973.

From:Sri Chinmoy,Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/kmp